Erinevad uuringud mujal maailmas on näidanud, et mitmekesisusega arvestamine ja mitmekesisuse teadlik juhtimine ettevõtetes, mõjutab positiivselt ettevõtete tulemuslikkust. Eesti ettevõtetes pole varem mitmekesisust uuritud. Praxise uuring kirjeldab mitmekesisuse olukorda Eesti ettevõtete juhatustes ning hindab mitmekesisuse ja ettevõtete majandustulemuste vahelisi seoseid.

Uuringu tugevuseks võib pidada mitmekülgsetele andmete kasutamist – ühendati Äriregistri andmed rahva ja eluruumide loenduse andmetega. Analüüsi kaasatud kõik Eesti äriettevõtted ja nende juhatused, kus on kaks või enam juhatuse liiget. Kokku analüüsiti mitmekesisuse osas ligi 25 000 ettevõtte juhatuse andmeid. Eesti ettevõtete juhatuse liikmeid iseloomustati kasutades erinevaid mitmekesisuse tunnuseid, milleks olid sugu, vanus, rahvus, usulised tõekspidamised ning igapäevatoimetulekut takistavate terviseprobleemide olemasolu.

Mitmekesisuse teoreetiline taust
Informatsiooni- ja otsustusteooriast leidub argumente, et mitmekesisemad meeskonnad on väidetavalt loovamad ning innovaatilisemad, kuna erineva taustaga inimesed võivad näha asju oluliselt teiste nurkade alt ning jõuda seeläbi rohkemate lahenduste ja ideedeni. Samas on välja toodud, et mitmekesise meeskonna otsustusprotsess võib olla oluliselt aja- ja ressursikulukamaks kui homogeensetes meeskondades.

Psühholoogiaalases kirjanduses juhitakse tähelepanu mitmekesisusest tulenevale võimalikule negatiivsele mõjule. Sarnasuse tajumine muudab inimeste teineteisesse suhtumise positiivsemaks, samas erisused võivad takistada integratsioon töökeskkonda ja tuua kaasa kõrgema lahkumisriski. Organisatsiooni psühholoogia vaatenurgast on välja toodud, et organisatsioonidel on loomulik kalduvus liikuda homogeense töökeskkonna poole. Samas on leitud, et mida rohkem on erineva taustaga töötajad, seda raskem on nende jagamine selgelt piiritletud rühmadesse, mis muudab kommunikatsiooni avatumaks ja kergendab erineva taustaga inimeste kaasamist. Leitakse, et mitmekesisusest tuleneva negatiivse mõju vähendamiseks on vaja mitmekesisust suurendada.

Empiirilistes töödes ei ole ühtset seisukohta mitmekesisuse ja ettevõtte majandusnäitajate vahelise seose oodatavast mõju suurusest ja suunast. Esineb seisukohti, mis toetavad väidet, et mitmekesisus mõjub ettevõtte tegevusele positiivselt. Kuid leidub ka vastupidiseid väiteid, mille kohaselt on mitmekesisus konfliktide allikaks, mis pärsib ettevõtte igapäevast normaalset toimimist.

Ennekõike sõltub mitmekesisuse ja ettevõtte edukuse vaheline seos ettevõtte strateegiast, ettevõttes valitsevast kultuurist ning üldisest suhtumisest mitmekesisuse temaatikasse ning mitmekesisuse teadlikkust juhtimisest.

Milline on Eesti ettevõtte juhatus?
Eesti ettevõtete juhatustes on enam mehi. Uuritud valimis oli ettevõtete juhatuse liikmetest 70% mehed ja 30% on naised, rahvastikus tervikuna on naisi veidi üle poole.

Ettevõtteid juhivad pigem keskealised inimesed – juhatuse liikmetest 61% on vanuses 30-49 ning naiste ja meeste osas olulist erinevust pole.

Eesti ettevõtete juhatuse liikmete seas on enam kõrgharidusega inimesi. Juhatuse liikmete seas on 59% neid, kellel on kõrgharidus. Kõrgharidusega naisi on aga koguni 70%. Võrdlevalt kogu rahvastikust on kolmandik neid, kellel on kõrgharidus.

Pikaajalised takistavad terviseprobleemid ilmnevad juhatuse liikmetel hilisemas eas ja nende usulised veendumused ei eristu võrreldes Eesti elanikega.

Mitmekesisus Eesti ettevõtetes
Eesti ettevõtete juhatused on töös vaadeldavate mitmekesisuse tunnuste lõikes küllaltki homogeensed, ehk mitmekesisus esineb ainult piiratud arvu ettevõtete seas.

Eesti ettevõtetest 45%-l on juhatuses nii mehi kui naisi. Alla kolmandiku on ettevõtteid, kus juhatuse liikmed eristuvad tervise tunnuse osas ning 23% ettevõtetes on juhatuse liikmete seas nii usklikke kui ka mitteusklikke inimesi. Rahvuse korral on tervelt 91% ettevõtetest juhatuses kas ainult eestlased või ainult muust rahvusest isikud ning seega kõigest 9% ettevõtetest on juhatuses eestlased koos teise rahvuse esindajaga.

Joonis. Mitmekesisusega ja mitmekesisuseta ettevõtete osakaal

mitmekesisus joonis

Ettevõtte suuruse ja mitmekesisuse vahel kehtib enamasti seos, kus suuremate ettevõtete juhatused on mitmekesisemad. Ainult soolise mitmekesisuse juures võib märgata vastupidist – suuremate ettevõtete juhatustes on vähem naisi.

Mitmekesisuse seos ettevõtete majandustulemustega
Vaadates seoseid mitmekesisuse ja ettevõtte toimimise efektiivsuse vahel leiti uuringus, et vanuselisel ja soolisel mitmekesisusel on positiivne seos ettevõtete kasumimarginaaliga. Nendel ettevõtetel, kus ettevõtete juhatus koosneb mõlema soo esindajatest, on kasumimarginaal 1,3 protsendipunkti kõrgem võrreldes ettevõtetega, kus juhatus koosneb ainult ühe soo esindajatest. Ettevõtetes, kus esineb juhatuse tasandil vanuseline mitmekesisus on kasumimarginaal 2,3 protsendipunkti kõrgem kui neis ettevõtetes, kus juhatus on vanuse mõttes homogeenne. Sealjuures valimis oli keskmise ettevõtte kasumimarginaal 10%. Juhatuse mitmekesisuse ning käibe ja kasumi suuruse vahel oli valdavalt negatiivne seos.

Kuidas mitmekesisusest kasu saada
Eesti ettevõtete juhatuste mitmekesisus ei too koheselt kaasa suuremaid käibe või kasuminäitajaid, kuid võib öelda, et ettevõtte juhatuse liikmete sooline ja vanuseline erinevus avaldab positiivset mõju ettevõtte efektiivsemale toimimisele.

Rahvusvaheliselt on tõdetud , et mitmekesisusest saavad suurimat kasu ettevõtted, kes üritavad aktiivselt luua mitmekesisusega arvestavat töökeskkonda ning kasutavad mitmekesisusest tekkivaid eeliseid teadlikult ära.

On leitud ettevõtte strateegia ning ettevõttes valitsev organisatsiooniline kultuur võivad mõjutada mitmekesisusest tekkivat mõju. Paindlik tööaeg, mittediskrimineeriv edutamine ja tasustamise süsteem on vaid mõned näited, mis on seotud mitmekesisusest tuleneva positiivse mõju suurendamise ja negatiivse vähendamisega. Väga oluliseks on peetud teadlikku mitmekesisuse juhtimist, töötajate koolitamist erinevustega arvestamiseks ning stereotüüpide kasutamise vältimiseks.

Praxise uuring kinnitas, et mitmekesisus võib olla ettevõtete konkurentsieelis ja võimalus eristuda, kuid kas seda kasutatakse teadlikult või mitte, selle antud uuring vastust ei anna. Kui teadlikud on Eesti ettevõtete juhid, et tunda ära võimalusi, mida pakub mitmekesisusega arvestamine, seda peab küsima neilt endilt.