Osaluspõhine uurimine (tuntud ka kui osalus-tegevusuuringud, participatory action research – PAR) demokratiseerib uurimisprotessi läbi kodanike osaluse kaasuurijatena, koostöise probleemide analüüsimise ning probleemide nende originaalkontekstis lahendamisega, tegemata samas järeleandmisi uurimise kvaliteedis.

Osalusuuringute laiem kasutamine aitab luua õiglasemat ja vabamat ühiskonda, soodustades demokraatlikke sotsiaalseid muutusi. Osaluspõhine uurimine aitab ühiskonnas kuuldavale tuua eri sotsiaalsete gruppide häält. Selline uurimislähenemine annab rohkem mõjuvõimu ka haavatavatele ja marginaliseeritud ühiskonnagruppidele, kes saavad osaleda neid puudutavate poliitikate kujundamises võimalikult varajases etapis – oma olukorra kohta uute teadmiste loomisel, mitte alles teadlaste või ametnike väljatöötatud lahenduste valideerimisel.  

2022. aasta sügisest 2024. aasta kevadeni kestnud projekti “Kuulake meid! Osalusuuringud poliitikakujundamises” sihiks oli tugevdada demokraatlikku kultuuri, tõstes Eesti kodanikuühenduste võimekust koos oma kogukondade ja sihtrühmadega nende olukorra kohta teadmisi luua. Projektis osalesid lisaks Praxisele Lastekaitse Liit ning Eestimaa Looduse Fond.

Projekti eesmärkideks oli:

  • tõsta Eesti huvikaitseorganisatsioonide ja laiemalt vabakonna võimekust oma töös osalusuuringuid kasutada;
  • osalustegevusuurimise populariseerimine Eestis;
  • tutvustada lähenemise võimalusi riigiasutustes uuringute tellimisega tegelevatele spetsialistidele, et soodustada osaluspõhiseid uuringuid võimaldavate hanketingimuste ja muude rahastusvõimaluste loomist.

Projekti jooksul:

  • toimus osalustegevusuuring KAH alade metsakaitsjatega;
  • kaardistasime haavatavate gruppidega (nt lapsed ja noored) osalustegevusuuringutele eetikakomitee kooskõlastuse taotlemise protsessi Eestis;
  • koolitasime vabaühenduste ja avaliku sektori esindajaid osalustegevusuurimise teemadel (märts 2023);
  • koolitasime laste ja noortega töötavaid spetsialiste osalustegevusuurimise teemadel (märts 2024);
  • koostasime eestikeelse PAR juhendmaterjali: Osalustegevusuuringud. Kuidas uurida koos? Juhendmaterjal.

Projekti tiimi nõustas Sussexi ülikooli juures tegutseva Institute of Development Studies (IDS) osaluspõhiste lähenemiste ekspert Dr Joanna Howard.