Keskse koolituse protsessi ja põhimõtete projekti eesmärgiks oli keskse koolituse protsessi ja osaliste vastutuse korrastamine ning ettepanekute tegemine keskse koolituse elluviimise reorganiseerimiseks.

Koolitusprotsess koosneb neljast sammust:  analüüsimine, planeerimine, elluviimine, hindamine. Projekti eesmärgi saavutamiseks analüüsiti nimetatud etappe ja korraldati küsitlus personali- ning koolitusjuhtide seas ja arutelud projekti töörühmas. Töö tulemusena tehti rida ettepanekuid, mis on võimalik jaotada kahe arendussuuna vahel:

1)    Koolitusprotsessis esinevate lünkade kõrvaldamine ning protsessi kui terviku tööle panemine nii tegevuste või teenuste mõttes kui ka eri valitsemistasanditel;
2)    Koolitustegevuse kvaliteedi ja mõju suurendamiseks keskse koolituse ümberkorraldamine.

Projekti peamine järeldus oli, et avaliku teenistuse koolitustegevuse kvaliteedi ja mõju suurendamiseks tuleb keskne koolitusüksus (KKÜ) reorganiseerida. Töö aruanne kirjeldab KKÜ uuendamise samme ning võimalikku tulevast toimemudelit.