Eesti arengule on oluline riigi toimimine targalt ja tulemuslikult ning seda mõjutab oluliselt keskastmejuhtide võimekus ja eeskuju. Keskastmejuhid peavad olema võimelised enda käitumisega kujundama mõistlikke ja usaldusväärseid suhteid tippjuhtide ja enda töötajate vahel. See eeldab teadmiste, hoiakute ja suhtumise pidevat arendamist.

Liikumaks tervikliku riigivalitsemise poole läbi tõhusa meeskonnatöö, on tarvis uut taset keskastmejuhtide teadmistes ja oskustes. Tugevatele valdkondlikele teadmistele peab lisanduma juhtimisalane kompetentsus, mis toetab ühiseid väärtusi ja aitab saavutada strateegilisi eesmärke. Keskastmejuhtide töö spetsiifika eeldab oskuslikku teabevahendamist paljude alluvate ja tippjuhtide vahel, mis on saavutatav juhtimisvõimekuse parandamise ja ühtlustamise kaudu asutuste tasandil.

Avaliku teenistuse seadus paneb keskastmejuhtidele märkimisväärse vastutuse inimressursi juhtimisel. Seetõttu on avalikus teenistuses vaja süsteemselt ja järjepidevalt keskastmejuhi omadustega inimesi arendada ja nende tööhuvi hoida.

Rahandusministeerium on alates 2013. aastast tegelenud avaliku teenistuse keskastmejuhtide süsteemse arendamisega. Töö eesmärk on ühtlustada ja tõsta juhtimiskvaliteeti avalikus teenistuses. Viidi läbi keskastmejuhtide uuring, loodi keskastmejuhtide kompetentsimudel ning visioon nende terviklikust arendamisest. Aastal 2014 töötas Praxis välja ning viis ellu keskastmejuhtide arendusprogrammi pilootprojekti, millele järgnes põhiprojekt aastateks 2015-2017. Samal perioodil pakutakse keskastmejuhtidele lisaks arendusprogrammile avaliku teenistuste keskastmejuhtide kompetentsimudeliga kooskõlas olevaid valikmooduleid.

 

2017. aastaks moodustatakse grupp juhte, kes läbivad KAJA arendusprogrammi. Programmi ajakava on järgmine:

Tegevus Aeg
Avaüritus 19. jaanuar 2017
I moodul: keskastmejuhi roll (väljasõit) 1.-3. veebruar 2017
I individuaalsed arengutoe sessioonid märts 2017
II moodul: inimeste juhtimine 6.-7. aprill 2017
III moodul: koostöö ja kommunikatsioon 24.-25. mai 2017
Töövarjupäevad juuni 2017
Rühmatöö kogu programmi jooksul
IV moodul: strateegiline juhtimine ja poliitikakujundamine (väljasõit) 22.-23. august 2017
V moodul: protsesside juhtimine 20.-21. september 2017
II individuaalsed arengutoesessioonid oktoober 2017
Lõpuüritus 24. november 2017

 

2017. aastal toimub kolm juhtimisalast valikmoodulit:

Valikmoodulite teemad Koolitaja Aeg
Tõhus ja mõjus tööprotsesside juhtimine Ants Sild 8.-9. märts 2017
Koosolekute juhtimine Margus Nurk, Annika Uudelepp 27. aprill 2017
Ajajuhtimine Marko Rillo 16. mai 2017

Kandideerimine 2017. aasta koolitusteks toimub oma asutuse kaudu 30. novembrini 2017.

Lisainformatsioon: Anna Laido, Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõunik, 611 3087, anna.laido@fin.ee või Tiina Tambaum, KAJA arendusprogrammi ja juhtimisalaste valikmoodulite projektijuht Praxises (640 8004, tiina.tambaum@praxis.ee).

Vaata ka

Avaliku teenistuse keskastmejuhtide kompetentsimudel

Keskastmejuhtide arendusprogramm KAJA 2014

Juhtimiskoolitused avaliku teenistuse keskastmejuhtidele 2015-2017