Eriolukorra juhtumianalüüsRiigis kehtestatud COVID-19 eriolukord andis tõuke kaugvastuvõtu rakendamiseks ja tänaseks on paljudel tervishoiutöötajatel ja patsientidel esmane kogemus kaugvastuvõtust olemas. Eesti Haigekassa kogus kaugvastuvõtu rakendajatelt ja patsientidelt saadud kogemuse kohta tagasisidet: patsientidelt veebiküsitluste kaudu; raviasutuste juhtidelt/ esindajatelt kohtumiste ja telefoniküsitluse käigus; eriarstidelt telefoniküsitluste teel. Samuti jälgiti raviarveid ja kontrolliti ravidokumente ning koostöös erialaseltsidega koguti spetsialistide kogemusi kaugvastuvõtu rakendamise kohta tugiteenustes (logopeedia, füsioteraapia, psühholoogia).  

Analüüsi eesmärk on läbi viia  juhtumianalüüs eriolukorras kaugvastuvõttude rakendamise kogemusest Eesti tervishoiusüsteemis. Juhtumianalüüsi  on sisendiks kasutamaks eriolukorra kogemust parimal võimalikul viisil kaugteenuste edasisel arendamisel.