Koolituse peaeesmärk on aidata ametnikel täiendada ja siduda nende teadmisi heast kaasamisest ja EL asjade otsustusprotsessist. Koolitus käsitleb kahte horisontaalselt riigivalitsemist läbivat teemat – EL poliitikakujundus ning kaasamine – ja keskendub nende omavahelisele põimumisele.

Kumbki valdkond pole ametnike jaoks võõras, kuid seni pole otseselt kaasamist EL asjade otsustamisel käsitletud ei koolitustes ega juhendmaterjalides.

Koolituse sisu tuleneb vajadusest parandada kodanikuühiskonna osalusvõimalusi Euroopa Liiduga seonduvates otsustusprotsessides. Euroopa Liidu liikmelisus on lisanud poliitika kujundamise protsessi mitmed uued otsustustasandid ning vajadus läbi rääkida teiste EL liikmesriikidega eeldab oluliselt paindlikumalt ja kiiremat siseriiklikku otsuste tegemist. Kokkuvõtlikult saab öelda, et EL otsustega käib kaasas: potentsiaalselt suurem mõju, rohkem osalejaid ja erinevaid huvisid, vähem aega ja väiksem etteennustatavus.