Koolituste eesmärk on anda osalejatele teadmised ja oskused igapäevatöös praktiliselt rakendada kaasamise head tava sh edukalt planeerida, läbi viia ja hinnata kaasamisprotsesse. Koolituse käigus omandavad osalejad oskusi, teadmisi ja hoiakuid poliitikakujundamisest, heast valitsemisest, otsuste legitiimsusest, kaasamisest avaliku poliitika kujundamisse ja otsuste tegemisse, kaasamise rollist poliitikakujundamises ja õigusloomes, kaasamise õiguslikest alustest, kaasamise meetoditest ja kanalitest, kaasamise heast tavast, kaasamise kommunikatsioonist, kaasamisest EL asjade otsustamisel ning partnerite ootustest.

Koolituse sihtrühm on riigi ametiasutuste ametnikud ja töötajad, kes igapäevaselt poliitikakujundamisega kokku puutuvad nng poliitika- või seadusandlikke algatusi välja töötavad. Samuti kuuluvad sihtrühma kohaliku omavalitsuse ametnikud, valla- ja linnavolikogude liikmed; avalik-õiguslikud juriidilised isikud; mittetulundusühingute ja sihasutuste töötajad ning tööandjate ja töövõtjate esindusorganisatsioonide töötajad.

Koolituse teemad on: kaasamise väärtus ja koht poliitikakujundamises ja seadustes; kaasamine ELi asjade otsustamisel ja kaasamise hea tava; kaasamise raamistik ja planeerimine; kaasamise kommunikatsioon, suhtlemine ja hindamine.

Samuti tehakse rühmatöid, et kaasamise protsessi paremini mõista.