Huvirühmade ja kodanike laialdasem riigi tasandil kaasamine on oluline avatud ja läbipaistava otsuste tegemise protsessi tagamiseks ning kodanike usalduse ja demokraatia kvaliteedi suurendamiseks. Eestis on vähe ühiselt koordineeritud ja arendatud ühiskonna erinevate liikmete ja huvide kaasamist otsustusprotsessidesse ning praktikad ja protseduurid on valitsusasutustes erinevad.

Uuring keskendub poliitikakujundamise ja õigusloome protsessis väljakujunenud ühiskonna erinevate gruppide kaasamispraktikate ülesmärkimisele ja analüüsile. Uuringu tulemuste põhjal valmisid ettepanekud, kuidas ühtlustada ja tõhustada huvirühmade kaasamist erinevates ministeeriumides ja Riigikogus. Projekti käigus töötati välja ühised põhimõtted huvigruppide kaasamiseks õigusloome ja poliitikakujundamise protsessi – kaasamise hea tava, mis tagab otsuste kõrgema kvaliteedi ja hõlpsama tagasiside võimalused avalikule sektorile ja tema tegevusele.

kaasamine

Peamised soovitused kaasamise korrastamiseks Eestis:

  • Sõnastada kaasamise üldised põhimõtted, millest saavad lähtuda nii ametnikud, poliitikud kui organisatsioonid, kes soovivad osaleda õigusaktide ja poliitikadokumentide väljatöötamises.
  • Rõhutada kaasamisprotsesside avatust, korrastada Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Register, luua avalikud elektroonilised infolistid, kehtestada miinimumaeg konsultatsioonideks ja muuta tagasiside kohustuslikuks.
  • Korraldada nn kaasamise infokampaania, kuna teadlikkus sellest, kuidas õigusaktide ja poliitikadokumentide väljatöötamisel kaasa lüüa näib ühiskonnas suhteliselt madal.
  • Ministeeriumites luua valdkonnapõhised ja Riigikogus komisjonide põhised avalikud e-listid ja postinimekirjad, kuhu huvirühmadel on võimalik lisada oma kontaktandmed ja kaasarääkimissoovid.
  • Tähelepanu pöörata kaasamise e-vahendite arendamisele ühtse süsteemina (eÕigus, ministeeriumide/ Riigikogu koduleheküljed), luua kaasamise veebivärav ja võtta kasutusele online konsultatsioonid.
  • Arendada ka huvirühmade võimalusi ja oskusi vahendeid kasutada ning investeerida üldise kaasamiskultuuri ja harjumuste loomisesse.

Eraldi on toodud soovitused nii täidesaatvale kui seadusandlikule võimule ning ka mittetulundusühendustele.

„Kaasamine on täna nii väljakutse kui võimalus ametnikele ja poliitikutele ning selle juurdumine halduskultuuri nõuab teadmisi, kogemusi ja aega, aga kindlasti ka pühendumust.” – Eveli Illing

Vaata ka

Kaasamise Hea Tava (2011)
Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Register
Osalusveeb