Euroopa õpetajate ja koolijuhtide hariduspoliitika võrgustik (European Education Policy Network on Teachers and School Leaders (EEPN)) on üle-Euroopaline õpetajatest, koolijuhtidest, poliitikakujundajatest, uurijatest ja teistest sidusgruppidest koosnev võrgustik, mille eesmärk on toetada osapoolte vahelist koostööd ning hariduspoliitika kujundamist ja rakendamist nii siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. EEPN moodustati 2019. a jaanuaris neljaks aastaks ning seda koordineerib Euroopa koolijuhtide võrgustik (European School Heads Association (ESHA)). EEPN koosneb praegu 29 liikmest, kes on pärit 18 riigist.

Võrgustiku töö üheks n-ö käegakatsutavaks väljundiks on iga-aastased uuringuaruanded, kus tehakse analüütiline ülevaade õpetamise ja koolijuhtimisega seonduvatest inspireerivatest poliitikatest ja praktikatest (2020. a-l koostatud aruannetega saad tutvuda siinse lehe parempoolses jaotuses). Praxise roll EEPN liikmna on osaleda võrgustiku igapäevatöös ning panustada uuringute läbiviimisesse.