EUROMOD on staatiline mikrosimulatsioonimudel, millega saab arvutada inimeste ja leibkondade sissetulekuid ja väljaminekuid erinevate otseste maksude ja rahaliste toetuste suuruste korral. Mudeliga saab analüüsida erinevate poliitikameetmete esimest järku mõjusid (st enne kui inimesed muudavad oma tööjõupakkumist, tarbimist, säästmist uute poliitikameetmete mõjul) leibkondade sissetulekutele, inimeste töötamise stiimulitele, tulude ebavõrdsusele, vaesuse määrale ja riigieelarvele. Seda saab kasutada kõikide EL liikmesriikide jaoks kui ka EL üleselt.

 

EUROMOD koosneb kolmest peamisest osast:

 1. Mikroandmebaas – Eesti osamudeli lähteandmetena on seni kasutatud Statistikaameti Eesti Sotsiaaluuringu (ESU) mikroandmeid, rahvusvaheliseks võrdluseks on kättesaadav enamasti sama andmestiku põhjal Eurostatile esitatud SILC uuring (Survey of Income and Living Conditions), kus on mõningaid tunnuseid vähem ja sissetulekuliigid on agregeeritumal kujul.
 2. Maksude ja sotsiaaltoetuste poliitikareeglid ja parameetrid aastate 2005-2023 kohta, samuti hüpoteetilised maksureeglid. Kasutatavad poliitikareeglid sõltuvad omakorda simuleerimiseks vajalike tunnuste olemasolust mikroandmetes.
 3. Tehnilised programmifailid mudeli tööprotsesside juhtimiseks ja simulatsioonide läbiviimiseks.

 

EUROMODi algne versioon võimaldab simuleerida järgmisi maksude ja toetuste instrumente:

 • kohustuslikud maksed:
  • töötuskindlustusmakse (tööandja, töötaja);
  • kohustuslik kogumispensionimakse (töötaja, sotsiaalmaksust makstav osa tööandja poolt, FIE);
 • üksikisiku ja FIE tulumaks – nii jooksev kui deklaratsioonijärgne, arvestades järgmisi komponente:
  • maksuvaba tulu (üldine, täiendav pensionitelt, mitme alaealise lapse korral)
  • mittemaksustatud tulud (riiklikud toetused, jne);
  • mahaarvamised (eluasemelaenu intressid, koolituskulud);
  • abielupaaride ühisdeklaratsioonid;
 • töötushüvitised (töötuskindlustushüvitis, töötutoetus);
 • riiklikud toetused lastega peredele (riiklikud peretoetused ja vajaduspõhine peretoetus);
 • toimetulekutoetus toimetulekupiiri kindlustamiseks, sh täiendav toetus, kui taotleja peres on kõik alaealised.

Muutes otseste ja kaudsete maksude parameetrite väärtusi, nt maksumäärasid, mahaarvamiste suurusi jmt, saab leida leibkondade sissetulekud enne ja pärast muutust või tarbimismaksude muutuse ning arvutada nende põhjal välja muutuse leibkondade sissetulekutes, maksukoormuses, vaesusriskis või ebavõrdsuses.

Euromod