Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) varustab valitsusasutusi, tööandjaid, ametiühinguid ja Euroopa Komisjoni sõltumatute võrdlusuuringute andmete ja neil põhinevate teadmiste ja nõuannetega. Selleks monitoorib Eurofound kõigis Euroopa Liidu riikides ja Norras toimuvaid arenguid ja trende, uurib ja hindab poliitikaid ja praktikaid ning levitab infot huvigruppidele.

Eurofound katab teemasid, mis on seotud töösuhete, töötingimuste ja restruktureerimisega, sealhulgas näiteks kollektiivsed ja individuaalsed töösuhted, võrdsed võimalused tööturul, töökorraldus, töötervishoid, oskused ja elukestev õpe. Kõige selle juures on peamine fookus just kollektiivsetel töösuhetel – kollektiivlepingutel, sotsiaaldialoogil ja sotsiaalpartneritel ja nende seisukohtadel.

Oma töös kasutab Eurofound aktiivselt oma korrespondentide võrgustikku, mille kaudu kogutakse infot riikides toimuva kohta. Praxise roll ongi olla Eurofoundi võrgustikus Eesti korrespondent, pakkudes igakülgset informatsiooni Eesti kohta.

Mida Eurofound pakub ja millesse Praxis panustab?

Info riikide kohta

Põhjaliku taustaülevaate iga riigi kohta saab, kui lugeda riigiprofiile, mis annavad ülevaate riikide süsteemidest ja taustast peamistes Eurofoundi teemades. Eesti kohta saab siit lugeda.

Lisaks saab tutvuda EL liikmesriikide ja Norra olulisemate reformide, muudatuste või uuringutega lühiartiklite vormis või igas kvartalis avaldatavate lühikeste kvartali ülevaadete vormis.

Andmebaasid

Osa Eurofoundi tegevusest keskendub muutustele Euroopa tööturgudel, täpsemalt ettevõtete restruktureerimisele. Eurofound haldab ainulaadset restruktureerimisjuhtumite andmebaasi, mis sisaldab infot kõikide EL riikide ja Norra suurkoondamiste või suurearvuliste töökohtade loomise juhtumite kohta (juhtum puudutab vähemalt 100 töökohta või 10% töökohti vähemalt 250 töötajaga ettevõttes).

Seda täiendavad restruktureerimist toetavate meetmete andmebaas, mis annab ülevaate, kuidas erinevates riikides toetatakse ettevõtteid ja töötaid koondamise korral, kuidas koondamisi ennetatakse või kuidas toetatakse töökohtade loomist, ning restruktureerimisega seotud seadusandluse andmebaas, kust on leitav ülevaade teemaga seotud seadusandlusest.

Uuringud

Eurofoundi põhitegevus keskendub aga kõikvõimalike teemade uurimisele ja võrdlevanalüüside läbiviimisele. Valminud analüüsid keskenduvad muuhulgas näiteks majanduslikele ja sotsiaalsetele arengutele, mis mõjutavad muutusi Euroopa tööturgudel; uurivad kollektiivsete töösuhete arenguid; kirjeldavad meetmeid ja regulatsioone töösuhete ja töötingimustega seotud teemadel; kirjeldavad võrdse kohtlemise olukorda Euroopas; aga puudutavad ka muid, tihtipeale väheuuritud teemasid. Eurofoundi veebist on kõik publikatsioonid leitavad.

Esinduslikkuse uuringud

Eraldi osa moodustavad esinduslikkuse uuringud, mis annavad ülevaate mingis sektoris (näiteks kaevandamine, merendus, põllumajandus, IKT, toitlustus ja majutus, trükitööstus jne) tegutsevatest ametiühingutest ja tööandjate liitudest ning kollektiivsetest töösuhetest. Nende uuringute eesmärk on anda Euroopa tasandil valdkondlike sotsiaaldialoogi komiteede loomiseks ja toimimiseks vajalikku põhiteavet, st kuivõrd esinduslikud on Euroopa tasandi sotsiaalpartnerid; kas neil on kõigist riikidest liikmeid; kas on potentsiaalseid riigitasandi sotsiaalpartnereid, keda veel Euroopa tasandil kaasatud pole jne. Euroopa Komisjon kasutab valdkondliku sotsiaaldialoogi komiteed, et vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 154 konsulteerida sotsiaalpartneritega enne mistahes sotsiaalpoliitiliste otsuste vastuvõtmist. Seetõttu on ka oluline, et Euroopa tasandi sotsiaalpartnerid oleksid esinduslikud, et anda edasi kõiki riike puudutav seisukoht. Kokkuvõtvalt aitavad need uuringud kaasa ELi toimimisele läbi sotsiaalpartnerite kaasamise. Eurofoundi veebilehel on võimalik valminud esinduslikkuse uuringutega tutvuda.