Aastatel 2008–2015 viidi Eestis SA Archimedes juhtimisel ellu doktoriõppe ja rahvusvahelistumise programm DoRa, mille üheks alaeesmärgiks seati ülikoolide ja ettevõtete koostöö soodustamine teadus- ja arendustegevuse vallas, mille kaudu kasvab ettevõtete teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni intensiivsus. Eesmärgi saavutamiseks loodi tegevus „Teadusalase koostöö tugevdamine ülikoolide ja ettevõtete vahel“, mida hiljem hakati nimetama „Doktoriõpe osaliselt väljaspool ülikooli“ (ESF DoRa programmi tegevus 3). Sageli on seda kutsutud ka ettevõtlusdoktorantuuri meetmeks ning selle sisuks oli doktoriõppe lisaõppekohtade rahastamine teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia eelisarendatavates valdkondades.

Siinse uuringu eesmärk oli hinnata meetme tulemuslikkust ja anda soovitusi ettevõtlus­doktorantuuri kujundamiseks tulevikus. Uuring põhineb kombineeritud meetodil: andmete kogumisel kasutati nii dokumendianalüüsi, ankeetküsitlust (doktorandid ja juhendajad), eksperdiintervjuusid kui ka fookusrühma intervjuusid (doktorandid ja juhendajad).

Kõik uuringus osalenud osapooled hindasid ettevõtlusdoktorantuuri meedet väga kasulikuks ja vajalikuks ning seda eelkõige järgmistel põhjustel.

  • Praktiline töökogemus ettevõttes annab laiema silmaringi, avardades nii hiljem võimalusi tööturul.
  • See kogemus parandas doktorantide sõnul tunduvalt nende arusaama ettevõtte ja ülikoolide koostööst ning selle võimalikkusest.
  • Väga oluline oli doktorantide jaoks nende doktoritöö rakendatavus ja hilisem reaalne kasutamine.
  • Kuigi meetmes osalesid peamiselt sellised ettevõtted ja ülikoolid, kes olid juba varem koostööd teinud, andis doktoritöö valmimise protsess uue mõõtme ja kogemuse mõlemale poolele. Ettevõtete ja ülikoolide koostöö jätkus üldjuhul ka pärast meetme lõppu.
  • Doktorandid, kes meetmes osalesid, jätkasid enamasti töötamist ettevõtluses, seejuures oli ka neid, kes samal ajal töötasid ülikoolis.

Kuigi meetme raames kaitsti oodatust vähem väitekirju (tulemusindikaatoriks seati vähemalt 60% meetmes osalenud doktorandi jõudmine väitekirja kaitsmiseni, tegelikult lõpetas doktoriõpingud 27%), täitis meede ettevõtete ja ülikoolide koostöö tugevdamise osas oma eesmärki: doktorandid said ettevõtlustöökogemusest ülekantavad oskused, tänu millele on nad tööturule minekuks paremini ette valmistatud, lisaks sündisid rakenduslikud ja praktiliselt kasutatavad doktoritööd. Meetmes osalenud on edaspidi rohkem motiveeritud tegema koostööd, väärtustavad kõrgemalt doktorikraadi ja näevad selle kasulikkust ning on suurema tõenäosusega valmis palkama ettevõttesse doktorikraadiga inimesi.

Uuringu põhjal ilmnenud peamised lahendamist vajavad kitsaskohad, millega tegelemine on oluline ettevõtlusdoktorantuuri laadse meetme edukaks elluviimiseks ja eesmärkide saavutamiseks on välja toodud siin.