Töötajate teadmiste ja oskuste arendamisele pööratakse ettevõtetes palju tähelepanu. OECD andmetel pakub igal aastal oma töötajatele koolitust ca 75% üle 10 töötajaga ettevõtetest. Euroopa Investeerimispanga uuringu järgi suunatakse töötajate koolitamisse ca kümnendik ettevõtete investeeringutest. Seni on olnud küllalt vähe teada sellest, millised täpsemalt on ettevõtete koolituspraktikad – keda, kuidas ja mis põhjustel koolitatakse.

Suurema selguse saamiseks viis OECD viies Euroopa riigis (Austrias, Iirimaal, Prantsusmaal, Itaalias ja Eestis) läbi uuringu ettevõtete koolituspoliitikate ja -vajaduste kohta – keda ja kuidas koolitatakse ning mis kasu see ettevõttele annab. Uuringu põhjal töötas OECD välja soovitused, kuidas toetada ettevõtteid oma töötajate koolitamisel.

Praxis aitas OECD-l korraldada andmekogumist Eestis. 2020. aasta lõpus viisid Praxise analüütikud läbi intervjuud 20 suuremas ettevõttes, kaasates nii juhte, personalispetsialiste kui töötajaid, et saada teada, kuidas toimub töötajate koolitamine Eesti ettevõtetes. Uuringus osalemisega panustasid Eesti ettevõtted sellesse, et nende kogemus ja seisukohad töötajate koolitamise kohta jõuaks poliitikakujundajateni.

OECD aruanne „Training in Enterprises“. New Evidence from 100 Case Studies