Praxis hindas Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud programmi „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010-2011″. Idee oli analüüsida paikkondlike tegevuste eesmärgipärasust. Analüüs keskendub 15 tegevusele seitsmes maakonnas, mis viidi läbi punkti 3.1.2 “Tööhõivest väljalangemise ja tööjõu produktiivsuse vähenemise ennetamisel paikkonnale ekspertabi ja koolitust pakkuva tugistruktuuri väljaarendamine” käigus. Tegevuse 3.1.2 otsesed eesmärgid on suurendada paikkonna tervisedendajate motiveeritust ja luua võimalused paikkonna tervisedendusalaseks arenguks.

Analüüsi käigus leiti, et eesmärkide, sihtgrupi ja tõenduspõhisuse olulisus hajub enne tegevuste elluviijani jõudmist. Programmi, meetme ja tõenduspõhiste meetmete kasutamise olulisus ning muud üldised eesmärgid ja selgelt piiritletud sihtgrupp ei jõua programmi tasandilt koostöölepingusse. Tulemustes peaks täpsustama need olulised aspektid, mida tegevuste elluviijad peavad tagama programmi fookuse hoidmiseks.

Programmis ette nähtust erinev sihtgrupp soodustab seda, et kaetud teemad ei ole täielikult eesmärgipärased. Üldiselt on oluline kaasata tervisedendusse erinevaid sektoreid, erinevate valdkondade esindajaid, koostööpartnereid jne, kuid tegevuse 3.1.2 eesmärgid on suhteliselt spetsiifilised ja vastavalt sellele on ka sihtgrupp piiratud . Maavalitsuste tehtud ettepanek laiendada tegevuse 3.1.2 sihtgruppi ka tööealisele elanikkonnale viiks teostatud tegevuste poolest formaalselt sihtgrupi kriteeriumi täitmiseni, kuid sisuliselt eesmärkide saavutamisele kaasa ei aitaks.

„Teostatud tegevused ei taga tõhusat rahakasutust ega eesmärkide saavutamist.“ – Riina Sikkut

Kui koolitusvajadus on paikkonnas välja selgitatud ja tervisenõukogu tööplaanis olemas, siis ei saa olemasoleva info põhjal öelda, et tegemist on asjatute tegevustega, kuid nad ei ole selgelt tegevuse 3.1.2 eesmärkide täitmisele ja probleemide lahendamisele suunatud. Niisugused tegevused võivad kaudselt panustada ka tervisededajate motivatsiooni tõstmisele või uute tervisedenduslike meetmete arendusse, kuid see on pigem juhuslik. Hälbimine ei piirdu tegevuse 3.1.2 eesmärgiga – teostatud tegevus ei panusta olulisel määral ka meetme üldeesmärgi saavutamisele, milleks on kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine, tööelu kvaliteedi parandamine ja tööturult tervislikel põhjustel väljalangemise ennetamine.

Vaata ka

Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010-2013

Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010-2011