Perioodil 2007 – 2013 oli Eestil võimalik kasutada struktuurivahendeid kokku 3,4 miljardi euro ulatuses. Antud uuring valmis selleks, et riik, teadus- ja arendusasutused ning ettevõtted saaksid paremini oma tegevust pikaajaliselt planeerida ja korraldada. Täpsemalt oli eesmärk hinnata meetmete asjakohasust, meetmete elluviimise edukust, ja töötada välja soovitused järgnevaks programmiperioodiks.

„Eesti, nagu teisedki arenenud riigid, on võtnud eesmärgiks saavutada teadmistepõhine ühiskonnamudel, mille peamisteks alustaladeks on teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon.“ – Anne Jürgenson

Euroopa Liidu struktuurifondide kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse (TA) meetmete vahehindamine keskendus kuuele meetmete asjakohasust ning rakendamise edukust puudutavale hindamisküsimusele. Analüüsiti struktuurifondide strateegilist planeerimist ja juhtimist ning vaadeldi meetmete rakendamist.

Kokkuvõtvalt võib väita, et kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse meetmed toetavad kõrghariduse ja teadus- ja arendustegevuste strateegiate eesmärkide saavutamist. Uuringus leiti, et tõukefondide raha on investeeritud nii kapitali (infrastruktuur, inimesed) kui ka protsessidesse (uued meetodid, uued partnerlused). Paljudel juhtudel on struktuurivahendid aidanud teaduse ning hariduse valdkonna senistel tippudel jõuda oma arengus järgmisele tasemele.

Selgus ka, et soov struktuurifondide rakendamisel keskenduda valdkondlike programmide rahastamisele on ebaõnnestunud. Vahehindamise käigus ei olnud võimalik välja selgitada, mil määral on struktuurifondide vahendeid suunatud teadus- ja arendustegevuse strateegias nimetatud prioriteetsetele valdkondadele.

TA

Hindamise käigus anti ka mõningad soovitused:

  • Suurendada rakendamise tõhusust. Selleks tuleks välja arendada tulemuslepingute süsteem ning minna järelkontrollilt üle nn portfelli haldamisele.
  • Selleks, et paremini saavutada strateegilisi eesmärke, tuleks arendada meetmete väljatöötamise ja uuendamise protsessi, soodustada eksperimenteerimist ja uute tegijate esilekerkimist, ning vaadata üle ja tõhustada seiresüsteemi.

 

Vaata ka

Estonian innovation, research and development strategy 2007-2013 “Teadmistepõhine Eesti”