Töö raames viidi läbi sotsiaalministeeriumi ja tema valitsemisalas tegutsevate asutuste võrdlusanalüüs. Samuti hinnati valitsemisala korralduse terviklikkust ja põhjendatust ning valitsemisalas tegutsevate sotsiaalkaitse rakendusasutuste (Haigekassa, Töötukassa, Sotsiaalkindlustusamet) töökorralduse ja praktikate sarnasuste ja erisuste põhjendatust ning ümberkorralduste vajalikkust. Analüüsi käigus tuvastati vajadus sotsiaalvaldkonna korralduse parandamise järele, seda eelkõige ministeeriumi ja rakendusasutuste vahelise tööjaotuse osas. Lisaks anti soovitused mitmete meetmete ja sarnase riski maandamiseks suunatud meetmepaaride disaini ning võimaldamise tingimuste tõhustamiseks.