Praxis uuris digi-TV ja mobiiltelefoni kasutusvõimaluste seisukorda ning nende optimaalsust avalike teenuste osutamiseks.

Piiratud eelarveressursside tingimustes ning Eesti demograafilisi trende silmas pidades tuleb avalike teenuste efektiivsuse nimel avalikus sektoris teatud muudatusi ette võtta. Viimastel aastatel on riik palju panustanud traditsiooniliselt internetiühendusega arvuti vahendusel kasutatavate e-teenuste arendamisse. – Annika Uudelepp

Uuringust toob Praxis välja ideid teenuste kasutamiseks tervise, hariduse, tööturu, turvalisuse ja hädaolukordade, põllumajanduse ja metsanduse, liikluse ja transpordi ning kodanikumeedia valdkondades. Teenuse kasutaja vaade teenusekanalitele Uuringu tulemusteks on toodud konkreetsed soovitused riigile:

  • Riik peab analüüsima teenuste kasutajate vajadusi. Millistes kanalites kodanikud eelistatult sooviks riigiga suhelda, arvestades nii kodanike harjumusi kui ootusi, tehnoloogilist võimekust, lahendatavate probleemide eripära kui ka kulusid.
  • Samaaegselt peab riik säilitama ligipääsu teenustele olemasolevatel traditsioonilistel viisidel, mida uued kanalid täiendavad.
  • Avalikus sektoris tuleks virtuaalsete teenuste arendamisele läheneda terviklikult, inimese jaoks võiks riik olla üks äratuntav ja usaldusväärne suhtluskeskkond, mida vahendavad erinevad kanalid.
  • Riik peab uute kanalite jaoks teenuste arendamisel mõistliku standardimisega tagama riigi infosüsteemi koosvõime.
  • Õiguslik keskkond peaks toetama avalike teenuste arendamist ja uute tehnoloogiate kasutuselevõttu.
  • Uute kanalite arendamisel ja juurutamisel on oma kulud, kuid tegevuse tasuvust arvestades tuleks silmas pidada nii otsest teenuse osutamisega seotud säästu kui ka laiemat ühiskondlikku kasu.
  • Uue tehnoloogia kasutuselevõtu mõju avaldub pikema aja jooksul. Levikule aitavad kaasa positiivsed kogemused, mille saamiseks tuleb julgelt eksperimenteerida. Alustuseks soovitavad eksperdid üksmeelselt proovida lihtsaid ja kasulikke lahendusi.
  • Uute tehnoloogiate laialdast kasutuselevõttu toetab nn avatud andmete kättesaadavuse ja kasutatavuse soodustamine.
  • Uute kasulike m-teenuste ja digi-TV teenuste loomiseks on vajalik toetusmehhanism – ressursi- ja tugikeskus.