Teiste Euroopa riikide kogemus on näidanud, et riikides, kus tööandjate ja töötajate vahel toimuvad jõulised kollektiivsed läbirääkimised on ka väiksem palgalõhe. Ametiühingud saavad toetada oma liikmeid palgaläbirääkimistel, õiguste eest seismisel, töötingimuste edendamisel ning töö- ja pereelu ühitamise teemal ja sel viisil aidata kaasa soolisele võrdõiguslikkusele töökeskkonnas ja töötingimustes. Seega on ametiühingutel oluline roll soolise palgalõhe vähendamisel. Eestis valitseb nii tööandjate kui töötajate esindajate seas madal teadlikkus soolisest võrdõiguslikkusest ja soolisest palgalõhest.

Projekti raames aidati kaasa soolise palgalõhe vähendamisele läbi Eesti ametiühingute teadlikkuse tõstmise soolisest võrdõiguslikkusest. Selleks korraldati Eesti ametiühingute juhtidele ja aktiivsematele liikmetele 5. ja 20. oktoobril 2016 kahepäevaline koolitusseminar, kus:

  • selgitati soolise võrdõiguslikkuse ja palgalõhe alandamise olulisust ühiskonna jaoks;
  • tutvustati teiste riikide näitel erinevaid meetmeid, kuidas ametiühingud on soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ning palgalõhe alandamisele kaasa aidanud;
  • tutvustati ametiühingutele soolise võrdõiguslikkuse seadusest tulenevaid töötajate õigusi ning tööandjate kohustust töötajaid soo alusel mitte diskrimineerida ning ametiühingute võimalusi selgitamaks oma liikmetele nende seadustest tulenevaid õigusi;
  • arutleti ametiühingute esindajatega, millised ametiühingute poolsed meetmed soolise võrdõiguslikkuse edendamisel võiksid Eesti kontekstis töötada.

Lisaks töötati koolituspäevade tulemusena välja juhendmaterjal, mis aitab ametiühingute esindajatel hinnata soolise võrdõiguslikkuse teostumist organisatsiooni tasandil ja leevendada seeläbi soolist palgalõhet.

Koolitusseminaride ettevalmistamisel, läbiviimisel, osalejate leidmisel ning juhendmaterjali levitamisel tehti koostööd Eesti Ametiühingute Keskliiduga.