Rahvastiku vananemine on selle sajandi üheks olulisemaks megatrendiks nii Eestis kui ka Euroopas ning toob kaasa olulised muutused ühiskonna eluolus. Aastal 2025 on enam kui viiendik eurooplastest  sh eestlastest üle 65. aastased. Üha suurem osa töötajatest on tulevikus üle 50-sed, näiteks Eestis ulatub Statistikaameti prognoosi kohaselt üle 50-neste osakaal tööealistest aastal 2040 ligi pooleni. Need muutused toovad kaasa nii vajaduse täiendada pidevalt oma oskusi ja teadmisi kui ka hoidma oma tervist jätkamaks tööelus ka küpses heas. Suureneb nõudlus nii tervishoiu- kui ka sotsiaalteenuste järele.

Vananemisega seoses tuleb üha enam teadvustada vajadust pöörata rohkem tähelepanu sellele, kuidas kasutada senisest paremini vanemaealiste kogemustes ja oskustes peituvat potentsiaali nii töö- kui ka ühiskonnaelus laiemalt.  Projekti Aktiivsena vananemise potentsiaal käigus kogutakse ligi  kolmekümne Euroopa uurimisasutuse koostöös kokku Euroopa riikide parimaid näited vanemaealiste potentsiaali rakendamisest erinevates ühiskonnaelu valdkondades ja jagatakse neid üldsusega.