Täna toimus Riigikantselei ja Rahandusministeeriumi korraldatud asekantslerite seminar, kus arutati olulisimaid teemasid ja väljakuitseid, mis 2014. aastal eest ootavad. Praxis juhtis töötuba, milles toimusid arutelud erinevates valdkondades. Ühiselt püüti tuvastada probleeme ning oma seisukohti argumenteerida, samuti leida neile lahendusi.

Seminaril arutleti viies laudkonnas järgmiste teemade üle: 1) nutikas spetsialiseeriumine; 2) kutsehaiguse kindlustussüsteem; 3) eripensionid; 4) omavalitsuste koostöö ja 5) õpetaja kutse populariseerimine.

Lauajuhtide ülesanne oli juhtida ja protokollida laudkondade tööd, jälgida arutelu teemakohasust ning vajadusel ülesandeid selgitada. Töö käigus selgitati välja erinevate valdkondade eesmärkide saavutamise takistusi ning kaardistati need. Ühiselt püüti tuvastada probleeme ning oma seisukohti argumenteerida, samuti leida neile lahendusi.

Nutika spetsialiseerumise teema aruteludes arvati, et suurimateks takistusteks valdkonnas on lahendusideede puudus ning raske löögilepääsetavus. Samuti on probleemiks huvigruppide kaasamise vähesus ja selle ebaefektiivsus. Takistavaks asjaoluks on ka ametkondade üldine võimekus ning info ja andmete puudus.

Kutsehaiguste kindlustussüsteemi probleemideks on seni poliitilises agendas olnud madala prioriteediga ning suurimaks probleemiks on puuduv info sellest, kui suur probleem tööõnnetus- ja kutsehaiguse kindlustussüsteemi mitteeksisteerimine ühiskonna jaoks on. Samuti on probleemideks huvigruppide kaasamine ning ametkondade võimekus.

Eripensionite teemal arutledes leiti, et eripensionite reform on takerdunud eelkõige seetõttu, et keegi ei taha selle eest vastutust võtta. Selle tõttu on häiritud ka koostöö ning huvigruppide kaasamine.

Omavalitsuste koostöö laudkonnas jõuti järeldusele, et suurimateks probleemiks omavalitsuste koostöös on poliitilise tahte puudus ning ametkondade madal võimekus. Samuti peeti omavahelist koostööd üsna nõrgaks ning omavalitsused kaasavad kodanikke võib-olla liiga palju.

Õpetaja kutse populariseerimisel olid suurimaks probleemiks infomüra teema hetkeolukorra ning ebaadektvaatne info õpetajaameti ja sellega seonduva kohta. Samuti on keeruline inimesi kaasata, kuna keskendutakse liialt ametiga seotud negatiivsetele külgedele. Probleem on ka ametkondade võimekuse puudus ja koostöö vähesus.