Täna, 29. mail toimus mõttekoja Praxis eestvedamisel ühisarutelu, et hinnata plaanis olevaid tegevussuundi riigivalitsemise uuendamiseks.
Hetkel plaanitakse riigivalitsemise uuendusi mitmel rindel. Näiteks Eesti Koostöö Kogu paneb kokku riigipidamise reformikava ja Justiitsministeerium on valitsusele esitanud ettepaneku riigi valitsemis- ja halduskorralduse regulatsiooni korrastamiseks. Rahandusministeeriumi eestvedamisel mõeldakse, kuidas EL tõukefondide toel arendada riigivalitsemist järgmise seitsme aasta jooksul ja kuidas suunata riigi kui tööandja personalipoliitikat. Riigikantselei koordineerib 2011. a valminud OECD riigivalitsemise raporti soovituste elluviimist ja regionaalminister on algatanud arutelu omavalitsuskorralduse muutmisest.
Mõttehommiku arutelu eesmärk oli tuua eri teemade eestvedajad ning huvilised valitsusvälised osapooled ühele pildile ning anda hoogu kavade ellurakendamiseks.
Mõttehommikul tegi ettekande Praxise juht Annika Uudelepp, kelle sõnul riigivalitsemise puhul pole tegu tuima administreerimisega, vaid olulise tegurina riigi konkurentsivõime kasvus. “Kindlasti tuleb maandada need riigivalitsemise pidurid, mis kasvueeldusi täiel määral realiseerida ei luba”, ütles Uudelepp.

Avatud arutelu käigus kaaluti, millised on prioriteetsemad valikud riigivalitsemise reformimisel. Tähtsamate teemadena, kuhu jõudu tuleb suunata, toodi välja valitsemise killustatus ja koostöö nõrkus, vajadus tugevdada poliitikate kujundamise ja strateegilise planeerimise võimekust ning korrastada keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuste   ülesannete jaotus.
Kohapeal väljendati ootust selge eestvedaja  kujunemise suhtes, kes võtaks veduri rolli ja suudaks tagada, et eri asutustes tehtud plaanid ka teostuksid.

Mõttekodade ja valitsusväliste asjatundjate poolt jälgitakse ka edaspidi huviga, kuidas realiseeruvad valitsuse prioriteedid, et hoida riigihaldust tugeva ja  toimivana.

Praxise mõttehommikul ehk aruteluseminaril kogunevad ametnikud, poliitikud ja kodanikuühenduste esindajad. Seekordne mõttehommik toimus algatuse Valitsemise Valvurite raames (vt ka www.valvurid.ee).