Mõttekojal Praxis on võimekus toota kvaliteetseid uuringuid ja analüüsitöid, mis on aluseks nii ühiskonnaelu sõlmküsimustele lahenduste leidmisel kui avaliku debati toetamisel. Sageli jääb aga osa loodud teadmistest kasutamata, kuna takistuseks on tööde ja vajalike teemakäsitluste leitavus ning  kasutamise funktsionaalsus.

Antud projektiga soovime parendada Praxise analüüsitööde, soovituste ja hinnangute kättesaadavust ning kasutamist nii kodanikuühenduste kui poliitikakujundajate seas. Projektiga panustame kvaliteetsete rakendusuuringute tulemuste levikule ning esitamisele mõistetaval, lihtsal ja kasutajasõbralikul viisil.

Selleks töötame välja kontseptsiooni, kuidas Praxis saaks presenteerida uuringuaruannete põhitulemusi visuaalselt atraktiivsel ja taaskasutataval kujul ning loome uudse veebiportaali visuaalse lahenduse.

Oleme planeerinud ellu viia 5 etappi. Esmalt (1) analüüsitakse sarnaste rahvusvaheliste mõttekeskuste/ uuringuinstituutide veebiportaale ning kaardistatakse sobilikud lahendused. (2) Kahel aruteluseminaridel kogutakse sisendit nii siht- ja sidusrühmade esindajatelt kui ka mõttekoja oma töötajate analüüsitööde kättesaavuse, esitlemise, kasutajamugavuse ja vajaduste osas. (3) Saadud info põhjal töötatakse välja veebiportaali  kontseptsioon, kuidas teave on esitletud ja süstematiseeritud. (4) Luuakse visuaalne lahendus veebiportaalist, valitakse välja sobilik tehnoloogiline platvorm. (5) Toimub mõttekoja meeskonna koolitusseminar, kus tutvustatakse kontseptsiooni.

Projekti on kaasatud peamiste sihtrühmade esindajad, näiteks tehakse koostööd vajaduste kaardistuse etapis vabaühendustega erinevatest võrgustikest, samuti teiste poliitikakujundajatega. Ootus on, et nende abiga kaardistatakse senised kitsaskohad rakendusuuringute kättesaadavuses ja levis.

Kontseptsiooni väljatöötamisse panustavad nii mõttekoja nõukogu kui ka oma töötajad, samuti ärisektori spetsialistid (disainerid, IT-spetsialistid), kellega koostöö aluseks on kõigi huvi ja soov panna alus innovaatilisele lahendusele. Lisaks ollakse projektiga eeskujuks teistele Ida- ja Kesk-Euroopa mõttekeskustele, kes saavad analoogset kontseptsiooni mugandada oma organisatsiooni arendamiseks.

 Projekti „Mõttekoja analüüsitööde kättesaadavuse parendamine“ rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel. Vabaühenduste Fond on Euroopa Majanduspiirkonna Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programm, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein.

Programmi eesmärk on panustada kodanikuühiskonna arengusse ning sotsiaalse õigluse, demokraatia ja säästva arengu edendamisse. Avatud Eesti Fond on EMP Vabaühenduste Fondi elluviija Eestis ning aastatel 2012–2016 on programmi vahendusel kasutada kodanikuühiskonna edendamiseks ligi 2 miljonit eurot.