Mõttekojal Praxis on võimekus toota kvaliteetseid uuringuid ja analüüsitöid, mis on aluseks nii ühiskonnaelu sõlmküsimustele lahenduste leidmisel kui avaliku debati toetamisel. Sageli jääb aga osa loodud teadmistest kasutamata, kuna takistuseks on tööde ja vajalike teemakäsitluste leitavus ning  kasutamise funktsionaalsus. Antud projektiga soovime parendada Praxise analüüsitööde, soovituste ja hinnangute kättesaadavust ning kasutamist nii kodanikuühenduste kui poliitikakujundajate seas. Projektiga panustame kvaliteetsete rakendusuuringute tulemuste levikule ning esitamisele mõistetaval, lihtsal ja kasutajasõbralikul viisil. Selleks töötame välja kontseptsiooni, kuidas Praxis saaks presenteerida uuringuaruannete põhitulemusi visuaalselt atraktiivsel ja taaskasutataval kujul ning loome uudse veebiportaali visuaalse lahenduse.
Oleme planeerinud ellu viia 5 etappi. Esmalt (1) analüüsitakse sarnaste rahvusvaheliste mõttekeskuste/ uuringuinstituutide veebiportaale ning kaardistatakse sobilikud lahendused. (2) Kahel aruteluseminaridel kogutakse sisendit nii siht- ja sidusrühmade esindajatelt kui ka mõttekoja oma töötajate analüüsitööde kättesaavuse, esitlemise, kasutajamugavuse ja vajaduste osas. (3) Saadud info põhjal töötatakse välja veebiportaali  kontseptsioon, kuidas teave on esitletud ja süstematiseeritud. (4) Luuakse visuaalne lahendus veebiportaalist, valitakse välja sobilik tehnoloogiline platvorm. (5) Toimub mõttekoja meeskonna koolitusseminar, kus tutvustatakse kontseptsiooni.
Projekti “Mõttekoja analüüsitööde kättesaadavuse parendamine” rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel. Vabaühenduste Fond on Euroopa Majanduspiirkonna Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programm, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein.