Rahandusministeeriumi tellimusel viib Poliitikauuringute Keskus Praxis perioodil november 2012-november 2013 läbi koolitusprogrammi “Mõjude hindamine poliitikakujundamises”. Koolitusprogrammi raames toimub 13 kahepäevast koolitust, mille sihtrühmaks on ministeeriumide ametnikud, kes oma töös mõjude hindamisega kokkupuutuvad ning seda teostada peavad oskama.

Käesoleva koolitusprogrammi eesmärk on pakkuda lahendust mõju hindamises esinevatele takistusele, harides osalejaid mõju hindamise protsessist, soovitud mõju saavutamise plaanimisest, eel-, vahe- ja lõpphindamisest, muutuste teooriast, erinevatest mõju hindamise meetoditest ja mõju hindamisel saadud teadmiste reaalsest kasutamisest ja levitamisest, pakkudes praktilisi näiteid ja ülesandeid vajalike oskuste omandamiseks oma tööks.

Koolituste sihtgrupiks on ministeeriumide ametnikud:

  • kelle ülesandeks on õigusaktide, arengukavade või EL asjades mõjude analüüsi ettevalmistamine, teostamine või tellimine.
  • kelle ülesandeks on õigusaktide, arengukavade koostamine, hindamine ja uuendamine ning EL asjades Eesti seisukohtade kujundamine;

Lisainformatsioon meie veebilehel.