Praxis koostöös Tööturuametiga korraldab selle aasta 21. augustist kuni septembri lõpuni tööhõiveametites arvel olevate töötute hulgas küsitluse, mille eesmärk on koguda andmeid aktiivsete tööturupoliitika meetmete tulemuslikkuse hindamiseks. Tööturumeetmetest analüüsitakse tööturukoolitust, tööturutoetust ettevõtluse alustamiseks ja tööturutoetust tööandjale.

Küsitlus toimub Tartu, Viljandi, Harju ja Ida-Viru maakonnas ning valimi suurus on 3024 inimest. Küsitluses osalevad nendes maakondades 2000. aastal töötuna registreerunud inimesed. Küsitluse viivad läbi Statistikaameti küsitlejad ning kogutud andmeid analüüsib Praxis.

Küsitluse andmete analüüsimisel saadud tulemust arvestatakse edasisel tööturuteenuste väljatöötamisel ja ümberkujundamisel. Samuti peaks uuringu tulemusena suurenema poliitika väljatöötajate teadlikkus erinevate teenuste toimemehhanismidest ja nende mõjudest.

Eesti tööturupoliitika kujundamiseks kasutatakse sellist analüüsi esimest korda, kuid paljudes arenenud riikides hinnatakse tööturupoliitika meetmeid korrapäraselt. Seetõttu on käesolev uuring äärmiselt vajalik, et anda hinnang Eestis praegu rakendatavatele aktiivsetele tööturupoliitika meetmetele ning muuta neid uuringu tulemustele toetudes tulemuslikumaks.

Projekti lõppraport valmib 2003. aasta alguses.