Täna toimub Tallinnas rahvusvaheline seminar poliitika mõju hindamisest. Eesti Hindamise Ühingu eestvedamisel toimuval seminaril arutletakse, kuidas võiks poliitikakujundamist muuta veelgi tõenduspõhisemaks, kuidas suurendada poliitikavalikute mõju ja vähendada inimestele ja ettevõtetele poliitika rakendamisega kaasnevat koormust.

Tõenduspõhine poliitikakujundamine on kujunemas normiks nii Euroopa Liidus kui ka OECD liikmesriikides. “Eesti poliitikakujundamist iseloomustab paljuski ratsionaalsus, pragmaatilisus ja tõhususele orienteeritus. Seetõttu on enesestmõistetav, et tõenduspõhisus, analüüsidele tuginemine ja poliitikavalikute mõju hindamine on ka Eestis omandamas järjest suuremat kaalu,” kommenteerib seminari üks eestvedajaist Praxise hindamisekspert Katrin Pihor ja lisab, et eelmisel aastal kinnitati Eestis õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018, mis näevad ette kõigi olulisemate õigusaktide ja strateegiate mõju hindamise.

“Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm näeb ette mõju hindamise metoodika juhendmaterjali väljatöötamise. Seega peaks kõigil Eesti inimestel peagi olema võimalik tutvuda kavandatavate poliitikameetmete võimaliku mõjuga, mõista paremini seadusloome eesmärke ja olla valmis eelseisvateks võimalikeks muutusteks oma elu- või töökorralduses,” selgitab Pihor.

Ka väljaspool valitsusorganisatsioone, kodanikuühenduste tasandil, on viimastel aastatel tuldud välja mitmete algatustega, mille eesmärgiks on muuta valitsemist läbipaistvamaks, suurendada valitsejate vastutust ja mõista, millised poliitikameetmed toimivad ja millised mitte. Näitena toob Pihor välja Meie Raha portaali  ja Valitsemise Valvurite algatuse.

Seminaril astuvad üles ettekandega Rahandusministeeriumi ametnikud uue struktuurivahendite perioodi planeerimisprotsessist. Hindajate rollist poliitika läbipaistvuse suurendamisel ja kvaliteedi tõstmisel Valitsemise Valvurid projekti näitel teeb ettekande Praxise valitsemise ja kodanikuühiskonna programmi juht Hille Hinsberg.

Mõju hindamise metoodika väljakutsetest vahetatakse mõtteid Suurbritanniast pärit Technopolis Brighton Practice vanemkonsultandi Rebecca Allinson juhtimisel. Arutluse alla tuleb ka Hindamise Hea tava. Päeva modereerib Eesti Hindamise Ühingu juhatuse liige Klaas Jan Reincke.

Üritus jätkab 2.-5. oktoobrini Helsingis toimunud Euroopa Hindamise Ühingu (European Evaluation Society) aastakonverentsil alustatud diskussioone Eesti näitel.

Eesti Hindamise Ühinge ESTES loodi 2010. aastal eesmärgiga tõsta poliitika hindamiste kvaliteeti ja teadvustada poliitika hindamiste olulisust poliitika kujundamisel ja elluviimisel. ESTES koondab mitmeid hindamistega tegelevaid organisatsioone nagu Praxis, CPD OÜ, Technopolic Group Estonia, Ernst & Young Baltic AS, aga ka üksikisikuid, kes peavad oluliseks poliitika mõju uurimist ja väärtustavad hindamist.
Üritus toimub Tallinnas, Euroopa Liidu Majas, Rävala pst 4, kell 10.00 – 17.00.