Lähtuvalt valitsuse tegevuskavast 2011-2015, õpetajahariduse strateegiast 2007-2013 ja aruteludest kõrgkoolides on õpetajate esmakoolituse praktika arendamine seatud Eestis esmatähtsaks tegevusvaldkonnaks.

Praxise analüütik Hanna‐Stella Haaristo andis ülevaate Praxise teostatud analüüsi taustast, eesmärkidest, meetoditest ja peamistest tulemustest. Ta tõi välja olulisemad erinevused analüüsitud kõrgkoolide ja õppekavade vahel pedagoogilise praktika korralduses ning analüüsi järeldustest tulenevad peamised soovitused, nagu näiteks praktikakorralduse läbipaistvuse parandamine ja praktikaasutuste suurem kaasamine.

Tallinna Ülikooli Pedagoogilise praktika keskuse juhataja Inge Timoštšuk selgitas Eduko pedagoogilise praktika arendamise töörühmas koostatud praktika kvaliteeditunnuste ja indikaatorite sisu, tausta ja eesmärke.

„Hea praktika tunnuste kirjeldamise eesmärk on kõrgkoolideüleselt kokku leppida esmaõppe pedagoogilise praktika miinimumnõuetes, et toetada parimal moel üliõpilaste arengut.“ – Inge Timoštšuk

Margus Pedaste juhtimisel toimunud arutelu keskendus pedagoogilise praktika kvaliteedipõhimõtetele ning erinevate osapoolte rollile pedagoogilise praktika tagamisel.

Laudkondades toimunud rühmatööde eesmärk oli etteantud hea praktika tunnuste ja indikaatorite kirjelduste alusel välja selgitada, kas need on piisavad, kuivõrd peaks midagi lisama või muutma ning mida on nendes üleliigset.

Arutelude kokkuvõte:

  • Esialgses dokumendis kirjas olevad kvaliteedipõhimõtted on piisavad ja katavad ära vajalikud valdkonnad, kuid nõuaksid teatud määral täiendamist;
  • tähtsaima puuduoleva teemana toodi välja erinevate osapoolte tagasiside olulisus pedagoogilise praktika parandamisel;
  • täpsustamist ja konkreetsemaks muutmist vajaksid erinevate osapoolte rollid ja vastutus, samuti omavahelise koostöö põhimõtted;
  • tehnilistest aspektidest soovisid töörühmad täpsustada dokumendis kasutatavaid mõisteid, samuti tagada indikaatorite selgem mõõdetavus.

Arutelu tulemusel sai Eduko pedagoogilise arendamise töörühm olulise sisendi riikliku arendamise kava väljatöötamiseks ja kvaliteedipõhimõtete täpsustamiseks.

Mõttehommikuga saab pikemalt tutvuda siin.