Täna, 9. mail toimub Praxise mõttehommik “Loodusteaduste ja tehnoloogia populariseerimise roll, eesmärgid ja korraldus Eestis”. Mõttehommikul tutvustatakse teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste analüüsi ning arutletakse selle üle, kuidas taoliste populariseerimistegevuste kaudu paremini toetada noorte selliste oskuste arengut, mida vajab kaasaegne teadmistepõhine ühiskond.
Paralleelselt mõttehommikuga toimub samas ka Tiigrihüppe Sihtasutuse Ideelaat ” Elu koolis koos Tiigriga”. Sihtasutuse tegevuse eesmärgiks on olnud tõsta laste huvi teadusainete ja tehnoloogia vastu, ideelaadal saabki tutvuda erinevate üldhariduskoolides kasutatavate tehnoloogiliste seadmete ja õppevahenditega. Samuti saab ülevaate erinevatest rahvusvahelistest projektidest, milles Eesti õpetajad aktiivsed on. Seega on mõttehommikul osalejatel suurepärane võimalus peale mõttehommiku lõppu tutvuda ka praegu koolis kasutusel olevate vahenditega, samuti suhelda õpetajate ja õpilastega. Lisainfot Ideelaada kohta leiate Tiigrihüppe veebilehelt, samuti saab sellest lugeda haridusportaalist ” Koolielu”.
Mõttehommikut korraldatakse koostöö Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Teadusagentuuri ning Tiigrihüppe Sihtasutusega.
Loodusteaduste ja tehnoloogia populariseerimise roll, eesmärgid ja korraldus Eestis
Poliitikauuringute Keskus Praxis teostab ajavahemikus november 2012–juuni 2013 Eesti Teadusagentuuri tellimusel ning TeaMe programmi toel analüüsi teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste tulemuslikkusest, mille üheks osaks on soovituste tegemine valdkonna planeerimiseks tulevikus. 9. mai mõttehommikul soovime Teile tutvustada analüüsi esmaseid tulemusi ja üheskoos huvirühmadega arutleda selle üle, milliseid populariseerimistegevusi peaks edaspidi riiklikult korraldama ja toetama.
Mõttehommiku arutelul soovime tähelepanu osutada eelkõige järgmistele küsimustele:
Millist probleemi peaksid erinevad loodusteadust ja tehnoloogiat populariseerivad tegevused Eestis püüdma lahendada (tegevuste roll)?
Mida on kõige olulisem järgmise viie aasta jooksul populariseerimistegevustega saavutada (tegevuste eesmärgid)? Kas muutused ühiskonnas ja majanduses nõuavad uute eesmärkide püstitamist teaduse populariseerijatele?
Milliseid tegevusi ja kuidas oleks tarvis riiklikult korraldada ja toetada? Mida peaks võrreldes praegusega muutma?

Üritusest osavõtt on kutsete alusel.