Täna esitletakse Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse ja poliitikauuringute keskuse Praxis uuringut, millest ilmneb, et Eesti tööturg on küll paindlik, kuid mitte piisavalt turvaline.

Üldiselt arvatakse, et ideaalis peaks tööturg olema nii paindlik kui turvaline – ettevõtetel peaks olema võimalus kohandada oma tööjõuvajadusi, et üleilmastumise ja kiire tehnoloogilise arengu tingimustes elus püsida, samas peaks inimestele olema tagatud äraelamiseks vajalik sissetulek ning see, et nad pikalt tööta ei oleks.

Tarkade Otsuste Fondi rahastatud ning ametiühingute keskliidu tellitud uuring, mida täna esitletakse, analüüsis süvitsi turvalise paindlikkuse (flexicurity) kõiki nelja komponenti: paindlik tööseadusandlus, tõhus sotsiaalkaitse süsteem, tulemuslik aktiivne tööpoliitika ja efektiivne elukestva õppe süsteem.

«See on esimene terviklik uuring, milles püütud ühtede kaante vahele võtta kogu tööturu olukorra pilt – kõik 4 komponenti, millest sõltub turvaline paindlikkus,» väitis keskliidu juhatuse esimees Harri Taliga.

«Kui ideaalis peaks kõik asjad tasakaalus olema, siis tegelikult tuli uuringu tulemustest välja, et tööturg on paindlik, samal ajal kui aktiivne tööhõivepoliitika on alarahastatud ja töötajate sotsiaalkaitse nõrgal tasemel, seda ka võrreldes teiste riikidega. Ja elukestva õppega on ka omajagu probleeme,» võttis Taliga lühidalt uuringu tulemused kokku.

«Kõigi nende 4 valdkonna kohta on uuringu autorid koostanud teatud poliitikasoovitused, mida on kokku 10,» lisas ta. «Neist 5 on pühendatud sotsiaalkaitse parandamisele, aktiivse tööpoliitika kohta on 3 soovitust, täiskasvanuhariduse kohta 2 ja paindliku tööseadusandluse kohta pole ühtki, sest paindlikkust on piisavalt.»

Taliga märkis, et uuringu tulemused on juba edastatud riigikantseleile, mille juures Tarkade Otsuste Fond tegutseb. Riigikantselei edastab need omakorda asjaomastele ministeeriumidele ja teistele asutustele.

«Ja kindlasti saime siit tuge oma ettepanekute kujundamiseks,» lisas Taliga. Nimelt kavatseb ametiühingute keskliit oktoobri keskel tulla välja oma soovitustega tööturu olukorra parandamiseks.

Allikas: Uuring paljastab Eesti tööturu tasakaalutuse, PM