Nii kogu Euroopa kui ka Eesti era- ja avalikus sektoris on juhtivatel kohtadel endiselt valdavalt mehed. Euroopa Liidu Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi andmetel oli 2022. aastal Eesti börsiettevõtete juhtorganite liikmete seas naisi ainult 8.1%, mis on üks madalamaid määrasid Euroopas. Seega vajab jätkuvalt pingutusi, et otsuste tegemise juures oleks naisi ja mehi võrdsemalt.

2023. aasta alguses alustas mõttekoda Praxis koos nelja partneriga 2-aastast projekti „Naised ja mehed võrdselt juhtimas“ ehk „Power of Women Leaders“. Soovime mõjutada Eesti organisatsioonikultuuri, et rohkem naisi jõuaksid ja püsiksid tippjuhi positsioonidel samaväärselt meestega. Projekti põhipartneriteks on Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE ja Tartu Ülikool ning kaaspartneriteks Swedbank, Riigikantselei ja selle tippjuhtide kompetentsikeskus.

Esimesel aastal keskendume uute teadmiste loomisele. Näiteks uurime, kuidas saadakse Eestis tippjuhiks, millised on juhiks tõusmise lood. Analüüsime, milline on ühiskonnas levinud ettekujutus juhist ja juhi eeldustest. Nendele küsimustele vastamiseks teevad meie projektis uurimisalast koostööd Tartu Ülikooli uurijad professor Raili Marlingi ja Praxise analüütikud soolise võrdsuse ja võrdsete võimaluste programmijuhi Mari-Liis Sepperi eestvõttel.  

„Soovime keskenduda indiviidi asemel organisatsioonile,” ütles Sepper. “Naiste võimestamine juhiks saamisel pole tulemuslik, kui tööturg ja tööandjate organisatsioonikultuur seda ei soosi. Püüame oma uuringutega vastata küsimusele, mis peaks muutuma, et naised ja sealhulgas ka vähemustesse kuuluvad naised, saaksid tippjuhtideks samaväärselt meestega. Seejärel keskendumegi neile, kes Eestis personalipoliitikat kujundavad ja organisatsioonide sisekliimat mõjutavad – tippjuhid, personalijuhid ja juhtide nõustajad. “ 

Uuringute  valmimise järel pühendutakse teadlikkuse tõstmisele erinevatel partnerite poolt korraldatud üritustel, koolitustel. Lisaks töötame välja veebipõhise juhendmaterjali, mis aitaks organisatsioonidel  enda vajadusi analüüsida ja saada teadmisi, kuidas luua sooliselt tasakaalustatud juhtimiskultuuri.  

„Personalitöötajate toetajana on PARE huvi kujundada oma koolitusi selliselt, et need saaksid pakkuda konkreetseid lahendusi personalitööga tegelejatele selle kohta, kuidas oma organisatsioonis kujundada sooliselt tasakaalustatud juhtimiskultuuri,” rääkis PARE ekspert Viire Täks. “2024. aastal plaanime koos Praxisega meie koolituskavasid analüüsida ning pakkuda temaatilisi koolitusi ja sündmusi.“ 

Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus ning Swedbank omavad pikaajalist praktilist ekspertiisi juhtide toetamisel, olles nõnda väärtuslikud kaaspartnerid nii uuringute läbiviimise kui ka teadlikkuse tõstmise tegevuste juures. 

Projekti peamine toetaja on Euroopa Liidu kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm (CERV programm). Lisaküsimuste korral võta ühendust liina.jarviste@praxis.ee. 

Loe projekti kohta lisaks Praxise kodulehelt. 

 

Top picture from Microsoft 365 Stock Images

Allikas: ,