Vabaühendustele raha jagamist on vaja korraldada läbipaistvalt, leiab mõttekoda Praxis ning on selle tarvis koostanud juhendi alates eelarve planeerimisest kuni aruandluse ja tulemuste hindamiseni.

Riigieelarvest läks 2012. aastal kodanikeühenduste rahastamiseks 109,9 miljonit eurot, võrrelduna 2007. aastaga on summa suurenenud üle kahe korra, teatas poliitikauuringute keskus Praxis.

Kodanikeühenduste tegevuseks ja tugevnemiseks soodsa keskkonna loomine on poliitilisel tasandil mitmel korral kinnitust leidnud arengusuund. Regionaalminister Siim Kiisleri tellimusel valmis nüüd ka mahukas juhendmaterjal, mis aitab korraldada avaliku raha kasutamist mõistlikumalt ja vastastikku sobivaimal viisil.

“Valminud juhendmaterjali suurim väärtus on rahastamise läbipaistvuse suurenemine, seda eelkõige tänu selgematele reeglitele. Samuti muutub raha jagamine eesmärgipärasemaks – peaksime saama selgemini aru, kuidas eraldatud raha ja eesmärk on omavahel seotud,” selgitas Kiisler.

“Riigi toetus kodanikuühendustele on viimase viie aastaga oluliselt kasvanud. Eelmisel aastal ulatus see ligi 110 miljoni euroni. See on suur summa, mille läbipaistvam ja eesmärgipärasem kasutamine on meie kõigi huvides,” lisas ta.

Juhendmaterjali üks autoreist Hille Hinsberg Praxisest rõhutas, et oluline on raha jagamist korraldada selgete, põhjendatud nõuete kohaselt.

“Põhimõtted kehtivad ühtviisi nii fondidele, ministeeriumitele kui ka omavalitsustele, kes maksumaksja raha kasutamise kohta otsuseid teevad ning ühendustele toetusi jagavad,” selgitas ta.

Hinsberg lisas, et juhendit on oodatud kasutama ka ühendused, et tekiks ühine arusaama rahastamisega seotud reeglitest ja toetuse kasutamise tingimustest.

Eraldi tähelepanu on juhendis pööratud just rahastamise tulemuslikkusele. “Sageli peetakse oluliseks rahastamise protsessi, mitte tulemust. Kuid iga toetusi jagav asutus peab hindama, kas ja mil määral aitab rahastamine saavutada algselt püstitatud eesmärke,” tõdes ta.

Juhendmaterjali on kokku kogutud niinimetatud hea praktika ehk eri asutustes praegu kasutusel olevad ning hästi toimivad tavad ja reeglid. Nii rahastajate kui ka ühendustega konsulteerides on koostajad välja pakkunud juhised, kuidas rahastamist paremini korraldada.

Juhend annab ülevaate rahastamise eri etappidest – alates eelarve planeerimisest kuni aruandluse ja tulemuste hindamiseni.

Juhendit esitletakse täna Praxise mõttehommikul ehk aruteluseminaril, kuhu kogunevad ametnikud, poliitikud ja kodanikuühenduste esindajad.

Allikas: Praxis: vabaühendustele raha jagamist on vaja korraldada läbipaistvalt, ERR