Regionaalministri valitsemisala ja Poliitikauuringute Keskuse Praxis koostöös valmis ettevõtete ja ministeeriumite vabatahtliku tegevuse pilootprogrammi mõjuhinnang. Hinnangust selgus, et oma ala spetsialistide kaasamine kiirendas vabaühenduste arenguvajaduste lahendamist.

„Paljudel vabaühendustel ei ole täna vahendeid, et palgata oma ala spetsialiste. Sedasi jääb neil puudu nii erialastest oskustest kui teadmistest. Samas puuduvad paljudel vabaühendustel kogemused, kuidas professionaalidest vabatahtlikke kaasata. Selle programmiga otsisime nendele kitsaskohtadele lahendust,“ rääkis regionaalminister Siim Kiisler. Tema sõnul on aruanne abiks nii vabaühendustele, kes on mõelnud koostööle ettevõtetega, kui ka tööandjatele, kes soovivad pakkuda oma töötajatele vabatahtlikuna tegutsemise võimalust.

2011. aasta sügisel käivitunud programmi eesmärk oli kasvatada vabaühenduste elujõulisust ning näidata ka tööandjatele vabatahtliku tegevuse toetamisest saadavat kasu ettevõtetele. Kolm kuud kestnud programmis oli kokku 20 osalist – viis ettevõtet, viis ministeeriumi ning kümme vabaühendust. Programmiga moodustati kümme koostööpaari, kus 28 igapäevaselt ettevõtetes ja ministeeriumides töötavat spetsialisti läksid vabaühendustesse, et neile oma erialaste teadmiste ja oskustega kasulik olla ning arengule kaasa aidata. „Meie eesmärk oli osapooled kokku viia ning olla omamoodi mentoriks,“ selgitas Kiisler ministeeriumi rolli programmis ning lisas, et paljud ettevõtete esindajad on soovinud pakkuda oma töötajatele vabatahtlikuna tegutsemise võimalusi, samas teadmata, kelle poole pöörduda.

Esmakordselt Eestis ellu viidud kolmepoolse koostööprogrammi analüüs toob üheselt välja, et osalejad pidasid algatust väärtuslikuks ja julgustavaks. Ka olid osalenud vabatahtlikud tänulikud väljastpoolt organiseeritud võimaluse eest. Peamiste soovitustena edaspidiseks toodi aruandes välja, et riik peaks jätkama ettevõtete kaardistamisega, kes võiksid olla sarnases algatuses osalemisest huvitatud. Aruande koostaja rõhutas vajadust tagasiside järele, millest siseministeeriumi programmis ka lähtuti – nii vabaühendused kui vabatahtlikud peaksid saama võimaluse pärast programmi lõppu enda mõtetest ja tunnetest rääkida. Ka toodi aruandes välja, et programm peab kestma kauem kui kolm kuud ning et programmi elluviija peab jälgima osalejate arengut ka pärast programmi lõppu, et kõik mõjud avalduda jõuaksid.

Regionaalministri hinnangul läks programm suures plaanis korda. „Üldiselt peeti algatust positiivseks – osalejad said julgustava kogemuse ise ka tulevikus mõne ettevõtte või ühendusega kontakti otsida ja koostööd alustada,“ lisas Kiisler.

Vabatahtliku tegevuse pilootprogramm ettevõtetele ja ministeeriumitele viidi ellu Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011 raames. Vabatahtliku tegevuse pilootprogramm jätkub vabaühenduste liidu EMSL juhtimisel vabaühenduste arenguprogrammi näol.

Lisainfot pilootprogrammi kohta koduleheküljelt vabatahtlik.blog.com.

Kolmepoolse koostööprogrammi mõjuanalüüsiga saab tutvuda siin.

Allikas: Mõjuhinnang: priitahtlike proffide kaasamine tõstab vabaühenduste võimekust, Hea Kodanik