REGIONAALMINISTRI VALITSEMISALA

Regionaalminister Siim Kiisler kinnitas kohaliku omaalgatuse programmi selle aasta korra ja toetuste taotlemistingimused, mis muutuvad senisest selgemaks ja lihtsamaks.

„Tugev kogukond on tugeva riigi nurgakivi ja meie soov on just selliseid kohalikke ja kogukondlikke algatusi jätkuvalt toetada. Sellest aastast oleme teinud valdkondlikud taotlusvoorud, mis muudab taotluste omavahelise võrdlemise ja valikute tegemise arusaadavamaks ja läbipaistvamaks,“ ütles Kiisler. Muudatustega jagatakse senine üks taotlusvoor neljaks konkreetse eesmärgiga meetmeks. Kui varem hinnati küla arengukava koostamist näiteks küla spordiplatsi rajamisega, siis nüüd võistlevad sarnased taotlused omavahel. Koostöös kodanikuühenduste, maavalitsuste ja maakondlike arenduskeskustega muudeti lihtsamaks ka programmi korda ja taotlusvorme.

Programmi uuendamisel lähtuti Poliitikauuringute Keskuse Praxise poolt välja töötatud kodanikuühenduste rahastamise korrastamise juhendist. “Usume, et kodanikuühiskonna rahastamise juhendi kasutuselevõtt näitab kõigile head eeskuju rahastamise läbipaistvamaks muutmisel,” avaldas regionaalminister lootust.

Sellest aastast hakkab programmi ellu viimise eest vastutama Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) senise Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse asemel. Kiisleri sõnul aitab kodanikuühiskonna toetusvahendite toomine ühte kohta teha paremat koostööd kodanikuühiskonna ja selle toetajate vahel. Toetuse taotlejate jaoks taotluse esitamisel midagi ei muutu – need esitatakse jätkuvalt maavalitsustesse.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. Programmi eelarve 2013. aastaks on 1,2 miljonit eurot ja seda rahastatakse Eesti riigieelarvest.

Taotlusi toetuse saamiseks võivad esitada avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik, avalikes huvides tegutsevad sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel ning seltsingud kuni 2500 elanikuga asulates.
Toetust saab taotleda kogukonna liikmete koolitamiseks, kohaliku arengu kavandamiseks, ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamiseks ning elukeskkonna parandamiseks. Taotluste esitamise tähtajad jäävad endiseks – 1. aprill ja 1. oktoober.

Lisainfot leiab KÜSKi kodulehelt siit.

Lisainfo
Agu Laius, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juhataja, agu.laius@kysk.ee, 50 82997

Kaili Uusmaa, siseministeeriumi kommunikatsiooniosakonna pressinõunik, kaili.uusmaa@siseministeerium.ee, 612 5031, 50 87370

Allikas: , KÜSK