Praxise kutseõppeasutuste vilistlaste uuringust selgub, et kutseharidusega meeste ja naiste palgalõhe on lausa hiiglaslik – kutseharidusega mehed teenivad kolmandiku võrra enam kui naised.

Uuringust tuli välja, et mehed teenisid selgitavaid tausttunnuseid nagu elukoharegioon, sektor, vanus jms arvesse võttes kutseharidusega naistest 32 protsenti enam. Kui aga tunnuseid arvesse ei võetud, oli meeste palk lausa poole võrra naiste omast suurem. Meeste keskmine netopalk oli 759 ja naistel 505 eurot kuus.

Kõige kõrgemat palka teenivad kutsekoolide vilistlastest tehnika, tootmise ja ehituse õppevaldkondade lõpetajad, kelle 742 eurone netopalk keskmist märgatavalt ületas. Seda numbrit kasvatab oluliselt asjaolu, et 14 protsenti selle valdkonna lõpetajatest töötab aeg-ajalt või pidevalt välismaal, mis sissetulekuid oluliselt tõstab. Võttes keskmise palga arvutamisel arvesse ainult Eestis töötavaid vilistlasi, teeniksid tehnika, tootmise ja ehituserialade vilistlased vaid 629 eurot. Sarnaselt on ka palgataseme poolest teisel kohal oleva teeninduse õppevaldkonna lõpetajate hulgas palju välismaalt palka saajaid, kokku 12 protsenti. Koos välismaal töötavate vilistlastega ulatub viimase õppevaldkonna vilistlaste keskmine netopalk kuus 651 euroni, ilma neid arvesse võtmata aga 576 euroni. Sotsiaalteaduste, ärinduse ja õiguse valdkonna vilistlaste sissetulek piirdus 563 euroga ning kõige vähem teenisid humanitaaralade ja tervise ja heaolu valdkonna lõpetajad ehk valdavalt sotsiaalhooldusega seotud töötajad.

Üheks tavapärasest erinevaks tulemuseks on nähtus, et viimastel aastatel kutsehariduse omandanud töötajate seas teenivad sinikraed 17 protsenti enam kui valgekraed. Selle peamiseks põhjuseks võib pidada madalat palgataset teenindussektoris. Kuigi müüja või hotelliadministraatori ametikohti loetakse valgekraeliste ametite alla, jäävad nende palgad enamasti madalamaks kui ehitajatel või masinaoperaatoritel.

Allikas: Kutseharidusega meeste ja naiste palgaerinevus on lausa hiiglaslik, PM