Eestis on 2008. aasta andmetel tööpoliitika kulu ühele töötule võrreldes SKTga inimese kohta Euroopa Liidu madalaim ning töötute suhteline vaesus suurim.

Tööpoliitika kulu ühe töötu kohta võrreldes SKTga inimese kohta on Eestis 2008. aasta andmetel üle kahe korra madalam kui ELis keskmiselt ning 18-64-aastaste töötute suhtelise vaesuse määr ulatub siin veidi üle 60 protsendi, selgus täna esitletud uuringust, mille viisid läbi Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus ja poliitikauuringute keskus Praxis.

Riigikantselei Tarkade Otsuste Fondi rahastatud ning ametiühingute keskliidu tellitud uuring analüüsis turvalise paindlikkuse (flexicurity) kõiki nelja komponenti: paindlik tööseadusandlus, tõhus sotsiaalkaitse süsteem, tulemuslik aktiivne tööpoliitika ja efektiivne elukestva õppe süsteem.

Uuringust ilmnes, et Eesti tööturg on küll paindlik, kuid vaeslapse rolli on jäänud eriti aktiivne tööpoliitika ja sotsiaalkaitse ning ka elukestev õpe. «Eestis on selgelt keskendutud pigem tööturu paindlikkuse suurendamisele, lihtsustades töötajate koondamist ning töötamise stiimulite säilimisele, hoides töötuhüvitised madalad ja nende maksmise kestuse lühikese. Kulutused aktiivsele tööpoliitikale ja elukestvale õppele on madalad,» tõdevad uuringu autorid selle tulemusi kokku võttes.

Uuringu lühikokkuvõtet saab lugeda siit.

Allikas: Eesti kulutab töötutele kõige vähem, PM