Poliitikauuringute Keskus Praxis viib koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) tänasest jaanuari keskpaigani Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtete seas läbi uuringu, mis kaardistab valdkonna arengusuundumused.

Uuringu korraldamise eesmärgiks on analüüsida Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtete hetkeolukorda ning selgitada välja arengut soodustavad ja pidurdavad tegurid. Uuring hõlmab ka mitmeid ettevõtjatele olulisi teemavaldkondi nagu finantsressurss ja selle kättesaadavus, rahvusvahelistumine, töötajate koolitamine, ärinõustamine- ja konsultatsioon, ettevõtetevaheline koostöö, ettevõtlusalased infoallikad, teadlikkus ettevõtlust toetavatest meetmetest ja nendega rahuolu ning ettevõtlusalane õiguskeskkond.

“Uuringu tulemused on otseseks sisendiks ettevõtluspoliitika kujundamisele, uute toetusmeetmete väljatöötamisele ning olemasolevate ettevõtluse arendamisele suunatud programmide parendamisele,” kommenteeris EASi alustavate ettevõtete divisjoni direktor Dmitri Burnašev. “Seetõttu ootame kõigilt osalemiskutse saanud ettevõtjatelt aktiivset panustamist – eesmärgiks oleme seadnud 1700 vastust,” lisas ta.

Andmeid kogutakse nii veebiküsitluse kui telefoniintervjuude vormis. Küsitlus toimub perioodil 5. detsember 2011 kuni 13. jaanuar 2012. Uuringu lõpparuanne valmib märtsiks, misjärel on tulemustega võimalik tutvuda EASi kodulehel ja Praxise kodulehel.

Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengusuundumuste uuringut on läbi viidud alates 2002. aastast. Selle aasta lõpus ja järgmise aasta alguses läbiviidav uuring on järjekorras neljas.
Uuringu läbiviimist rahastab EAS Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.