Sotsiaalkindlustussüsteemi jätkusuutliku rahastamise võimalused

Uuringu eesmärk oli anda hinnang Eesti praeguse sotsiaalkindlustussüsteemi pikaajalise jätkusuutlikkuse kohta ning analüüsida võimalikke poliitikamuudatusi, et algatada ühiskonnas diskussioon muudatuste vajaduse ja sisu üle. Raportis kirjeldatakse süstemaatiliselt 55 üksiku poliitikavariandi mõjusid sotsiaalkindlustuse eri valdkondade finantsilisele ja sotsiaalsele jätkusuutlikkusele.

Töö fookuses on sotsiaalkindlustussüsteem: selle rahastamine, riskide maandamise mehhanismid ja inimeste käitumise mõjutamise võimalused riiklike meetmete kaudu. Sotsiaalsetest riskidest on vaatluse all vananemise, töötuse, haigestumise ja töövõimetuse risk (ei vaadelda laste sünni ja kasvatamisega seotud riske). Riskide maandamise alternatiive analüüsitakse eelkõige praeguse sotsiaalkindlustussüsteemi kontekstis, mõne teema puhul käsitletakse alternatiivina erakindlustuse ja individuaalsete kogumiskontode rakendamise võimalust.

Uuringu puhul ei ole tegemist tüüpilise probleem-lahendus uuringuga. Pigem on see sotsiaalkindlustuse jätkusuutlikkuse mitmete erinevate aspektidega tegelemiseks koostatud poliitikavariantide mõjuanalüüs. Teisisõnu on tegemist sotsiaalkindlustuse jätkusuutlikkuse tööriistakastiga – antakse ülevaade sellest, missuguseid probleeme on võimalik konkreetsete poliitikavariantidega lahendada, kuid ei esitata kindlapiirilisi seisukohavõtte, milliseid konkreetseid muudatusi praeguste ja ettenähtavate kitsaskohtade lahendamiseks teha tuleks.

Uuringu tellis Rahandusministeerium koostöös Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa, Eesti Töötukassa, Eesti Kindlustusseltside Liidu, Eesti Panga,  Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliiduga.

Tulemused

Teostajad:
Ain Aaviksoo, Priit Kruus, Lauri Leppik (TLÜ), Riina Sikkut, Vootele Veldre, Andres Võrk; Külalisuurijad: Hans Maarse (Maastrichti Ülikool), Ralf-Martin Soe (Maastrichti Ülikool), Harles Luts (TÜ), Mikk Medijainen (TÜ)
Kestus:
2010 - 2011
Finantseerijad:
Märksõnad:
sotsiaalkindlustus, sotsiaalkaitse, ravikindlustus, pensionikindlustus, töötuskindlustus, finantseerimine, rahastamine, tervishoid, pensionid, töötus, sotsiaalmaks, erakindlustus, säästukontod, töövõimetus, tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus, prognoos, rahvastik, mõju

Uuring on valminud Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel.