Kõik Praxise käimasolevad projektid

Armeenia kodanikuühenduste eestkostesuutlikkuse edendamine

Teostajad:
Hille Hinsberg, Jane Matt, Annika Uudelepp, Maiu Uus, Marian Võsumets
Kestus:
2014 - 2015
Finantseerijad:
Märksõnad:
Armeenia, kodanikuühiskond

Avalike teenuste osutamise olukorra kaardistus

Teostajad:
Maiu Uus, Rauno Vinni, Merit Tatar (külalisuurija)
Kestus:
2014 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
avalikud teenused, delegeerimine, kodanikuühendus, KOV

Põlevkivi kasutamise demograafiliste mõjude analüüs aastani 2030

Teostajad:
Mari Rell, Miko Kupts
Kestus:
2014 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
põlevkivi, põlevkivitööstus, mõju analüüs

Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse mõjude hindamine

Teostajad:
Mari Rell, Silja Kralik
Kestus:
2014 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
keskkonnatasud, mõju hindamine, keskkonnatasude seadus

EL seadustega vastavusse viimise kogumõjude maksumus väikestele ja keskmistele ettevõtetele

Teostajad:
Helena Rozeik, Mari Rell, Triinu Püvi
Kestus:
2014 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
seadusandluse mõju hindamine, väike- ja keskmise suurusega ettevõte

Mõju hindamise metoodika rakendamine Euroopa Liidu asjades

Teostajad:
Anne Jürgenson, Mari Rell
Kestus:
2014 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
mõju hindamise metoodika, Euroopa Liit

Restruktureerimine avalikus sektoris

Teostajad:
Helena Rozeik
Kestus:
2014 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
restruktureerimine, avalik sektor

Perearste toetava e-teenuse rakendamise teostatavuse analüüs Moldova tervishoiusüsteemi kontekstis

Teostajad:
Reelika Ermel, Priit Kruus, Peeter Ross (ekspert), Ain Aaviksoo (ekspert), Ghenadie Curocichin (Moldova Perearstide Selts)
Kestus:
2014 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
arengukoostöö, e-teenus, perearst

Soolise võrdõiguslikkuse lõimimine üld- ja kõrgharidusse

Teostajad:
Helen Biin, Marre Karu, Eve Mägi, Pirjo Turk, Eneli Mikko, Kairi Talves (TÜ)
Kestus:
2014 - 2015
Finantseerijad:

Ettevõtlustegevusega seotud tegevuslubade ja litsentside hankimise ajakulu

Teostajad:
Anne Jürgenson, Miko Kupts, Mari Rell
Kestus:
2014 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
ettevõtlus, tegevusluba, litsents, riiklik tegevusluba

Programmi „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused“ mõju hindamine

Teostajad:
Reelika Leetmaa, Andres Võrk, Laura Kirss, Miko Kupts
Kestus:
2014 - 2015
Finantseerijad:
Märksõnad:
Täiskasvanute koolitus, mõju hindamine

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni sõltumatu järelevalve, edendamise ja kaitse komitee loomine ning koordineerimine

Teostajad:
Tiina Ojakallas, Hille Hinsberg, Vootele Veldre, Eesti Inimõiguste Keskus
Kestus:
2013 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
2014

Eesti põhikooli- ja gümnaasiumivõrgu analüüs aastaks 2020

Teostajad:
Laura Kirss, Kaire Põder, André Veski, Triin Lauri
Kestus:
2013 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
üldhariduskoolid, koolivõrgu analüüs, koolivõrgu prognoos

Strateegilise juhtimise koolitused 2014

Teostajad:
Annika Uudelepp, Marko Rillo, Karl-Erik Tender, Raido Roop, Joonas Pärenson, Veikko Kapsta, Ede Teinbas, Marian Võsumets
Kestus:
2013 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
strateegiline juhtimine, ametnikud

Piiriülese transpordi arengu võrdlevanalüüs Helsingi-Tallinn ja Öresund regiooni vahel

Teostajad:
Helena Rozeik
Kestus:
2013 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
transpordipoliitika, piiriülene koostöö, läänemere regiooni areng

Rahvusvaheline täiskasvanute oskuste uuring PIAAC: temaatilised aruanded

Teostajad:
Praxis ja CentAR
Kestus:
2013 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
täiskasvanute oskused, tööturg

Töötingimused ja töösuhted avalikus sektoris

Teostajad:
Märt Masso, Liina Osila, Jane Järvalt
Kestus:
2013 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
keskvalitsus, avalik teenistus, töösuhted, töötingimused, võrdlev juhtumianalüüs

Peredele mõeldud toetuste ning alushariduse ja lapsehoiuteenuse mõjude analüüs

Teostajad:
Andres Võrk, Reelika Leetmaa, Helen Biin, Alari Paulus (Essexi Ülikool), Cenely Leppik (Tartu Ülikool)
Kestus:
2013 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
peretoetused, lapsehoiuteenused, vaesus, mikrosimulatsioonimudel EUROMOD

Sotsiaalkaitse reformide mõju hindamise ekspertide võrgustik

Teostajad:
Andres Võrk, Riina Sikkut
Kestus:
2013 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
sotsiaalpoliitika, sotsiaalkaitse, pension, tervishoid, hoolekanne

Vabakonna tulevikugrupp

Teostajad:
Hille Hinsberg, Jane Matt
Kestus:
2013 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
vabakond, tulevikutrendid

Aktiivse vananemise potentsiaal Euroopas

Teostajad:
Reelika Leetmaa, Gerli Paat-Ahi, Andres Võrk, Vootele Veldre, Liina Osila, Reelika Ermel, Kirsti Nurmela, Riina Sikkut
Kestus:
2013 - 2017
Finantseerijad:
Märksõnad:
aktiivne vananemine

Praxis: edukas mõttekoda on mõjukas mõttekoda

Teostajad:
Annika Uudelepp, Kristina Mänd, Reelika Leetmaa, Eneli Mikko ja Praxise programmijuhid
Kestus:
2013 - 2013
Finantseerijad:

Mõttekoja analüüsitööde kättesaadavuse parendamine

Teostajad:
Eneli Mikko, Hille Hinsberg, Kristina Mänd ja Praxise programmijuhid
Kestus:
2013 - 2013
Finantseerijad:

E-oskused kõrghariduse õppekavades ja valdkondlik kontekst Euroopas: Eesti olukorra analüüs

Teostajad:
Eve Mägi, Merle Laurits
Kestus:
2013 - 2013
Finantseerijad:
Märksõnad:
Euroopa, e-oskus, poliitika, IKT, kõrgharidus

Andmete visualiseerimise oskuste arendamine

Teostajad:
Eneli Mikko, Hille Hinsberg, Tanel Kärp
Kestus:
2013 - 2013
Finantseerijad:
Märksõnad:
visualiseerimine

Meieraha.eu, riigieelarve e-lahendus

Teostajad:
Hille Hinsberg
Kestus:
2012 - 2013
Finantseerijad:
Märksõnad:
e-lahendus, eelarve, KOV

Vabaühenduste sisedemokraatia: liikmete ja sihtrühmade kaasamine poliitikakujundamises osalemisel

Teostajad:
Maiu Uus, Jane Matt, Tanel Vallimäe (külalisuurija)
Kestus:
2012 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
vabaühendus, kodanikuühiskond, kaasamine, poliitikakujundamine

One Baltic Sea Region (ONE BSR)

Teostajad:
Laura Kirss, Katrin Pihor, Reelika Leetmaa, Vootele Veldre, haridus-, majandus- ning töö- ja sotsiaalpoliitika programm
Kestus:
2012 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
Talendipoliitika, talentide hoidmine ja meelitamine, ajude äravool

Lapsed õigussüsteemis

Teostajad:
Marre Karu
Kestus:
2012 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
lapse õigused

Rahvusvaheline üliõpilaste eluolu uuring EUROSTUDENT V

Teostajad:
Hanna-Stella Haaristo, Laura Kirss, Mihkel Nestor, Eve Mägi
Kestus:
2012 - 2015
Finantseerijad:
Märksõnad:
kõrgharidus, üliõpilased, kõrghariduse sotsiaalne mõõde, üliõpilaste eluolu

Soolise võrdõiguslikkuse ekspertide võrgustik

Teostajad:
Marre Karu
Kestus:
2012 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
sooline võrdõiguslikkus, sotsiaalne kaasatus, sotsiaalkaitse

Valitsemise valvurid

Teostajad:
Praxis ja partnerid
Kestus:
2012 - 2015
Finantseerijad:

Kodanikuühiskond Gruusias: Gruusia Ida-Partnerluse platvormi (ingl Georgian Eastern Partnership National Platform) organisatsioonide eestkostesuutlikkuse edendamine

Teostajad:
Katariina Rebane, Kristina Mänd, Ketevan Tsikhelashvili, Eka Mrulishvili,
Kestus:
2012 - 2013
Finantseerijad:
Märksõnad:
arengukoostöö, eestkoste, Gruusia, ühendused, poliitikakujundamine

Lõimumisarutelud Euroopa kolmandate riikide kodanikega

Teostajad:
Maiu Uus, Hille Hinsberg, Eneli Mikko, partnerina Balti Uuringute Instituut
Kestus:
2012 - 2013
Finantseerijad:
Märksõnad:
lõimumine, integratsioon, kaasamine, osalemine, Euroopa kolmandate riikide kodanikud, uussisserändajad, poliitikakujundamine, kodanikepaneel, kodanikekohus

Migratsioonitausta ja eesti keelest erineva emakeelega õpilaste haridus. Eesti ekspert SIRIUS võrgustikus

Teostajad:
Eve Mägi, Mihkel Nestor
Kestus:
2012 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
Haridus, migratsioon, hariduspoliitika

Noorsootöö seiresüsteemi arendamine ja rakendamine

Teostajad:
Katrin Pihor, Eve Mägi, Laura Kirss, Marre Karu, Gerli Paat-Ahi, Marti Taru, Piret Talur
Kestus:
2010 - 2013
Finantseerijad:
Märksõnad:
noored, seiresüsteem, indikaatorid

Euroopa töötingimuste, töösuhete ja struktuurimuutuste monitooringud

Teostajad:
Kirsti Nurmela, Liina Osila, Pirjo Turk
Kestus:
2010 - 2018
Finantseerijad:
Märksõnad:
kollektiivsed töösuhted, sotsiaalpartnerlus, töötingimused, restruktureerimine

Euroopa tööhõivepoliitika ekspertide võrgustik

Teostajad:
Reelika Leetmaa, Kirsti Nurmela
Kestus:
2009 - 2017
Finantseerijad:
Märksõnad:
Tööturg, aktiivne tööpoliitika, tööhõive, töötus, turvaline paindlikkus

Eraõpetus: otsides võimalikke lahendusi

Teostajad:
Laura Kirss
Kestus:
2009 - 2010
Finantseerijad:
Märksõnad:
eraõpetus, eratunnid, järeleaitamine, riigieksamiteks valmistumine, varjatud haridus

EUROMODi mudeli Eesti osamudeli arendamine

Teostajad:
Andres Võrk, Alari Paulus (Essexi ülikool)
Kestus:
2009 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
Mikrosimulatsioonimudel, maksud, toetused

Praxise Mõttehommikud

Teostajad:
Praxis
Kestus:
2008 - 2013
Finantseerijad:
Märksõnad:
dialoog, ühendus, poliitik, mõttehommik