Eesti Hindamise Ühing ESTES

Eesti Hindamise Ühing ESTES loodi 2010. aasta lõpus Poliitikauuringute Keskuse Praxis, Technopolis Group’i ja CPD OÜ algatusel. Ühingu eesmärk on toetada hindamise valdkonnas tegutsevate või vastavaid kompetentse evivate organisatsioonide ja inimeste koostööd. Algatajad soovivad soodustada teadmiste- ja kaasamispõhise poliitika ja strateegiate kujundamist ja arengut Eestis. Eesmärk on tõsta Eestis läbiviidavate hindamiste professionaalset ja eetilist taset ning hindamisalast teadlikkust ja kultuuri.

14. juunil 2011. aastal toimunud Eestis hindamisega tegelevate institutsioonide esindajate ühise arutelu tulemusena toodi välja peamised hindamise ees seisvad probleemid ja väljakutsed ning võimalikud lahendused:

  • Hindamiste lähteülesannetes jääb vajaka tasakaalust hindamisküsimuste konkreetsuse ja metoodiliste ettekirjutuse vahel. Kui tellijad kirjeldaksid lähteülesandes oma  soove ja eesmärke võimalikult täpselt, jättes töö teostamise metoodilised valikud hindajate pakkuda, oleks hindajatel võimalik keskenduda võimalikult efektiivse ja asjakohase metoodika kasutamisele saavutades nii parima tulemuse tellijale.
  • Hindamiste ajakava on sageli kvaliteetse töö tagamiseks liiga pingeline ning nõuded ekspertidele ei ole sageli proportsionaalsed nõutava töö sisuga. Seetõttu võiks mõelda hindamiste korraldamise hea tava koostamisele, mis aitaks ka hindamiste tellijatel arvestada hindamisprotsessi ja meetodite eripäradega. Samuti võiks enam soosida tellijatevahelist parimate praktikate vahendamist. ESTES on meeleldi valmis pakkuma platvormi tellija ja teostajate vahelisteks regulaarseteks metoodilisteks aruteludeks.
  • Ühingu hinnangul alahinnatakse sageli Eesti ekspertide kvaliteeti. Loodetakse, et välisekspertiis tagab parima tulemuse. Leiame siiski, et Eesti konteksti arvestav ja seetõttu reaalselt rakendatavaid soovitusi väljapakkuv tulemus tagatakse Eesti ekspertide ja rahvusvahelise kogemuse kombinatsioonis.
  • Hindamise tulemusi kasutatakse Eesti poliitikakujundamise tsüklis seni veel liiga vähe, sageli on hindamised tellitud välise surve toel (näiteks Euroopa Komisjon), mitte sisemisest vajadusest. Hindamiste käigus antud soovitused peaksid olema oluliseks sisendiks poliitikakujundamisele ja see eeldab ka hindamiste planeerimist poliitikatsüklist lähtuvalt.
  • Vähe tähelepanu pööratakse madalama taseme poliitikainstrumentide nagu üksikud meetmed või programmid hindamisele. Põhitähelepanu on koondatud strateegiliste dokumentide hindamisele, kuid sellisel juhul jääb instrumentide toime nn „mustaks kastiks“ ja puudub teadmine, milliste meetmete abil soovitud tulemused lõppkokkuvõttes saavutatakse.
  • Märkimisväärseks takistuseks kõrgetasemeliste hindamiste ja seire läbiviimisel on andmete kvaliteet. Leiame, et Eestis oleks vajalik läbi mõelda ja täpsemalt planeerida meetmete rakendamise seireks ja/või hindamiseks vajalike andmete kogumine ja koondamine. Oluline on seejuures tagada nii andmekogumise metoodika järjepidevus, mis tagaks andmete võrreldavuse kui andmekogumise koordineeritus, et tagada andmekogumise efektiivsus.
  • Hindamiste kvaliteet on väga ebaühtlane ja hindamisalast infot, sealhulgas hindamisraporteid on keeruline leida. Meie hinnangul tuleks hindamise kvaliteedile kasuks hindamistulemuste koondamine, sealhulgas ka soovituste rakendamise seire, mis annaks tunnistust hindamiste kvaliteedist ja võimaldaks õppida parimatest praktikatest. Ka siin saaks ESTES olla sobivaks vahendajaks.

Ühinguga on oodatud liituma kõik ühingu eesmärke oluliseks pidavad, antud valdkonnas tegutsevad organisatsioonid ja indiviidid. Plaanitud tegevuste hulka kuuluvad nii koolitused, seminarid kui rahvusvaheline koostöö üle-euroopaliste hindamisalaste ühendustega nagu European Evaluation Society, Network of Evaluation Societies in Europe, NESE jt.

Kui Teil on huvi ESTES tegevuste vastu, siis palun täitke taotlusvorm ja saatke see Katrin Pihorile: elektrooniliselt katrin.pihor(at)praxis.ee või posti teel Poliitikauuringute Keskus Praxis, Lai 30, Tartu 51005.

ESTES juhatuse kontaktid:

Klaas-Jan Reincke, CPD OÜ - klaasjan@cpd.ee

Katre Eljas-Taal, Technopolis Group -  katre.eljas-taal@technopolis-group.com

Katrin Pihor, Poliitikauuringute Keskus Praxis - katrin.pihor@praxis.ee