Work in Estonia sihtrühmade välisvärbamise protsessi kogemuse ja rahulolu uuringute 2019 raames teostati 2019. aasta kevadel küsitlusuuringud nii Eesti tööandjate kui välistöötajate seas.

Tööandjate uuringu eesmärgiks oli kaardistada Eesti viie ja enama töötajaga info ja side, tööstuse, energeetika, finants-, loomemajanduse ja ehitussektoris tegutsevate tööandjate välisvärbamiskogemus ja -plaanid ning selgitada välja tööandjate rahulolu välisvärbamise protsessiga. Leidmaks välisvärbamiskogemusega või välisvärbamist järgneva 12 kuu jooksul plaanivate tööandjate osakaal viidi esmalt läbi telefonipõhine küsitlusuuring 500 viie ja enama töötajaga ülalnimetatud sektoritesse kuuluvate ettevõtete seas. Selgitamaks välja tööandjate rahulolu välisvärbamise protsessiga küsitleti telefoni- ja/või veebiküsitluse teel 251 välisvärbamiskogemusega või välisvärbamist plaanivat tööandjat lisaks ülalnimetatud tegevusaladele ka majutuse ja toitlustuse, hulgi- ja jaekaubanduse, kutse-, teadus- ja tehnika ning tervishoiu valdkondadest.

Välistöötajate uuringu eesmärgiks oli selgitada välja  Eestisse aastatel 2016-2018 töötamise eesmärgil saabunud välismaalaste rahulolu Eestisse tööle värbamise ja siia ümberasumise kogemusega. Selleks viidi läbi veebipõhine küsitlusuuring 253 nimetatud perioodil Eestisse tööle saabunud inimese seas.

Uuringu tulemused aitavad täita olemasolevad lüngad välisvärbamise protsessist ja sellega rahulolust, nende põhjal tehakse ka soovitused välistöötajate värbamisprotsessi ning pakutavate teenuste tõhustamiseks, mis võimaldavad välistöötajate, aga ka nende pereliikmete kohanemist Eestis efektiivsemalt toetada.