Sotsiaalministeerium vastutab meetme „Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine“ elluviimise eest, mille eesmärk on tööealiste töövõime säilitamine ja parandamine, sh tööandja ja töötaja toetamine töötingimuste edendamisel, vähenenud töövõimega inimeste tööturul osalemise suurendamine ja varase pensionile jäämise ärahoidmine. Lisaks on eesmärk tagada töövõime toetamise süsteemi jätkusuutlikkus.
Meede „Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine“ võtab suure osa Eesti ESF eelarvest ja seetõttu on oluline tagada meetme tulemuslik rakendumine, mis loob aluse meetme eesmärgi ja kavandatud tulemuste saavutamiseks. Selleks on Sotsiaalministeerium planeerinud perioodi üsna algusesse vahehindamise, et võimalikud probleemkohad tegevuste rakendamise algusetapis välja selgitada ja lahendada ning vajadusel kavandatud tegevusi muuta.
Vahehindamise eesmärgiks on teada saada, kuidas on meede „Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine“ hankelepingu sõlmimise kuupäevaga rakendunud, kuivõrd tõenäoline on meetme eesmärkide ja näitajate saavutamine ning kas ja milliseid parendustegevusi on vaja eesmärkide saavutamiseks ellu viia.