Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe vorm, kus amet omandatakse tööandja juures – väljaõpe töökohal moodustab vähemalt kaks kolmandikku õppekava mahust. Selle eelduseks ja eeliseks on kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja tihe koostöö, mis tagab õppuri omandatud oskuste ja teadmiste vastavuse tööturul nõutavale. Just käärid haridussüsteemis pakutavate ja tööturul vajatavate oskuste vahel on oluliseks kitsaskohaks, mille vähendamisele on Eesti elukestva õppe strateegias 2020 planeeritud mitmeid tegevusi, sealhulgas praktikasüsteemi arendamine ja töökohapõhise õppe laiendamine.

Praktika olulisus töökohal on viimastel aastatel üle Euroopa oluliselt kasvanud. Selleks, et lahendada majanduskriisi tulemusel paljudes riikides püsivat kõrget noorte tööpuudust, on töökohapõhine õpe muutunud üha olulisemaks sillaks õppe ning tööturu vahel. 2013. aastal viidi Euroopa Liidu liikmesriikides sisse noortegarantii programm, mille kohaselt on praktika pakkumine üks oluline võimalus noortele formaalharidusest lahkumisel või töötuks jäämisel.

Töökohapõhise õppe olulisus on ka Eestis viimase aastaga oluliselt kasvanud. Vaid ühe õppeaastaga on töökohapõhises õppes olevate õpilaste arv kahekordistunud, ulatudes 2016/2017 õppeaastal 1381 õpilaseni. 2016. aastal oli töökohapõhisesse õppesse kaasatud rohkem kui 336 ettevõtet. Euroopa Sotsiaalfondi toetuse abil on eesmärk 2020. aastaks luua 8000 õpipoisiõppe kohta. See tähendaks 2016/2017 õppeaastaga võrreldes ligi 6-kordset õppekohtade kasvu. Nii suure kasvu planeerimise eel on oluline tagada nii õpilaste, koolide kui ka tööandjate valmisolek töökohapõhist õpet kasutada.

Õpilaste arv töökohapõhises õppevormis õppeaastate lõikes

Allikas: HaridusSilm

Käesoleva uuringu eesmärk on välja selgitada töökohapõhise õppe maksumus ning kasu ettevõttele. Uuringu raames kaardistatakse ja arvutatakse välja töökohapõhise õppega seotud lühiajalised ja pikaajalised kulud ja tulud ettevõttes, antakse ülevaade, milles seisneb töökohapõhise õppevormi tasuvus ja mis ajaperioodil see ilmneb.

Uuring valmib 2017. aasta lõpus.