Praxis analüüsib Sotsiaalministeeriumi tellimusel struktuuritoetustest rahastatud haridusprojekte, et selgitada välja, kas need edendavad soolist võrdsust. Projektide hulgas on nii karjääriteenuste pakkumine lastele ja noortele kui ka õppenõustamine õpilastele. Karjäärinõustamise puhul võtame fookusesse soolised stereotüübid ning uurime, kas tüdrukutele ja poistele tutvustatakse ka mittetraditsioonilisi karjäärivalikuid.

Õppenõustamist analüüsides vaatame, kas nõustamisteenused on kujundatud selliselt, et need aitaksid koolist väljalangemisohus noormehi, kes 7.-9. klassis on suuremas õpingute katkestamise ohus kui tüdrukud.

Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitusprojektides analüüsime muuhulgas seda, kuivõrd annab õpetajate täiendusõpe teadmisi sellest, kuidas õpetamisel soolistest stereotüüpidest hoiduda. Õpetajaameti maine kujundamisse panustavad projektid saavad tähelepanu samuti seoses sooliste stereotüüpidega ning sellega, kuivõrd aitavad need kaasa, et rohkem mehi valiks õpetaja ameti ning haridusvaldkonnas suures ülekaalus olevad naised tõuseksid haridusjuhtideks.