Projekti lähtekohaks on tõsiasi, et vaesus ja sotsiaalne tõrjutus toovad endaga sageli kaasa madalamad haridustulemused. Seda kinnitas ka PISA 2015. aasta aruanne, millest selgus, et madalate tulemuste saavutajate (low achievers) seas  on märksa suurema tõenäosusega just madala sotsiaalmajandusliku taustaga õpilased. Taustast tulenevad haridustulemused viitavad ebaõiglasele olukorrale: sellele, et üks osa õpilasi ei ole endast sõltumatute tegurite tõttu võimelised arendama välja oma täispotentsiaali, mis omakorda mõjutab nende heaolu nii olevikus kui tulevikus.

Teiste PISA uuringus osalevate riikide seas kerkib positiivse näitena esile Eesti, mida  iseloomustab mitte ainult väga head, vaid ka sotsiaalselt õiglased, s.t. sotsiaalmajanduslikust taustast vaid vähesel määral sõltuvad haridustulemused. Näiteks loodusteadustes oli madalate tulemuste saavutajate (low achievers) osakaal Eestis Euroopa madalaim: 8,8%.

Analüüsides Eestis rakendatud poliitikaid ja praktikaid ehk püüdes vastata küsimusele, kuidas on Eestil õnnestunud märkimisväärselt vähendada madala sotsiaalmajandusliku tausta mõju õpilaste haridustulemustele, on BRAVEdu projekti eesmärgiks suurendada Euroopa koolide võimekust toetada õpiraskustes ja/ või koolis sotsiaalselt tõrjutud madala sotsiaalmajandusliku taustaga õpilasi, tõstmaks nende haridustulemusi ning kaasamaks neid aktiivselt kooliellu.

Projektil on kaks väljundit: (1) analüütiline raport Eesti hariduspoliitikatest ja –praktikatest ning (2) innovatiivseid koolipoliitikaid ja parimaid praktikaid hõlmav käsiraamat Euroopa koolidele.