Laste ja noorte õigusrikkumised on ühiskondlik murekoht kõigis lääneriikides, sealhulgas Eestis. Kui eelmistel sajanditel on peamine seadusrikkujate mõjutamise viis olnud karistus, siis kaasaegne tõenduspõhine käsitlus toetub arusaamale, et karistuse mõju käitumisprobleemide vähendamisele on väga väike.

Märksa paremaid tulemusi on võimalik saavutada sekkumistega, mis on pere- ja kogukonnakesksed ning keskenduvad käitumisprobleemide riskitegurite vähendamisele ja kaitsetegurite tugevdamisele. Seetõttu on viimasel paaril aastakümnel maailmas aina enam hakatud välja arendama ja ellu viima selliseid sekkumisprogramme, milles on keskne roll nii perekonnal kui ka asjatundlikel, empaatilistel ja professionaalsetel spetsialistidel, kes saavad noortele endile ja nende lähedastele vajalikku abi pakkuda. Üks sellistest programmidest on mitmedimensiooniline pereteraapia ehk MDFT (ingl k Multi-Dimensional Family Therapy), mille rakendamist alustati Eestis 2015. aastal.

MDFT pereteraapia on suunatud 11-19-aastastele noorukitele, kellel esineb õigusrikkumisi, sõltuvusainete tarvitamist ja sellega seonduvaid käitumuslike ja emotsionaalsete probleeme. MDFT terapeut töötab samaaegselt nelja üksteisest sõltuva osapoolega: noor, vanem, perekond ja koostööpartnerid väljaspool perekonda. Teraapia protsess on intensiivne iganädalane koostöö terapeudi, lapse ja vanema vahel, mis kestab 5-6 kuud ja mille käigus tehakse tööd nii lapse kui vanemaga ja ka omavaheliste suhetega perekonnas.