Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) kasutatakse tänapäeval laialdaselt pea kõigis eluvaldkondades. Seetõttu on oluline, et inimesed omandaksid vajalikud oskused ja teadmised tänapäevasele digitaristule ligipääsemiseks.

Digioskuste ja digipädevuse omandamise olulisust laiemalt on rõhutatud ka riiklikul tasandil „Eesti elukestva õppe strateegias 2020“ ja „Digipöörde programmis 2016-2019“. Samuti on digipädevus sisse viidud põhikooli ja gümnaasiumi riiklikku õppekavasse ning kehtestatud ühena kaheksast üldpädevusest. Strateegia üldisem eesmärk on toetada kõiki haridusasutusi õppimisel ja õpetamisel kasutama kaasaegset digitehnoloogiat, parandada elanikkonna digioskusi ja tagada seeläbi ligipääs uue põlvkonna digitaristule. Lisaks ligipääsu tagamisele tõstab IKT eesmärgipärane kasutamine õppetöös ka õppe kvaliteeti, efektiivsust, üldpädevuste arendamist, ainetevahelist lõimingut, nendes läbivate teemade käsitlemist ja õpilaste individuaalset toetamist.

Uuringuga soovitakse selgitada välja lasteaedades ja üldhariduskoolides õpetatavad IKTga seotud oskused ja teadmised (digioskused). Sealjuures keskendutakse eraldi õpetajate ja õppijate hoiakutele, võimalustele, parimatele õpetamise praktikatele ning õppetulemustele. Tööga soovitakse saada vastused näiteks järgmistele küsimustele:

  • Millised on lasteaedades ja koolides pakutavad IKTga seonduvad huviringid?
  • Millised õppeained on koolides digioskuste õpetamiseks?
  • Millised on õpilaste ja õpetajate oskused IKT kasutamisel?
  • Milline on IKT mõju õppetööle?
  • Millist tuge vajatakse digioskuste õpetamisel?

Uurimismeetoditena kasutatakse ankeetküsitlusi, fookusrühma intervjuusid ning dokumendianalüüsi. Töö valmib 2017. aasta kevadel.