Küsitluse eesmärk ja käsitletavad teemad

Uuringu eesmärk on saada ülevaade IKT-hariduse trendidest, hoiakutest ja võimalustest Eesti üldhariduskoolides.

Nii õpilaste kui õpetajate küsitluses keskendutakse järgmistele teemadele: milliseid digiseadmeid (arvuti, nutitelefon, robootikaseadmed jne) õppetöös kasutatakse? Millisteks tegevusteks on õppetöös erinevaid digivahendeid kasutatud? Milliseks hindavad õpilased ja õpetajad enda digioskuseid? Milliseid koolitusi õpetajad vajaksid, et digivahendeid enam kasutada? Millist kasu näevad õpilased digivahendite kasutamisel?

Kuidas valiti välja küsitluses osalevad koolid?

Uuringusse sattunud üldhariduskoolid (kokku 211) valiti välja juhuvalimi põhimõttel, mille kriteeriumideks olid: maakond, kooli asukoht (linna- vs maakool), õppeasutuse tüüp, õppekeel ja kooli suurus. Valimist jäid välja lihtsustatud õppekavaga ja toimetulekukoolid vastavalt Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetele.  Juhul, kui sellised koolid sattusid valimisse, valiti nende asemel juhuvalimiga uued koolid.

Kellele küsitlus on mõeldud?

Küsitlus on mõeldud valimisse sattunud üldhariduskoolide kõikide õppeastmete õpilastele (välja arvatud 1.  ja 2. klass) ja õpetajatele. Küsitlusest jäävad välja lihtsustatud ja toimetulekuõppekava alusel õppivad õpilased.

Kas küsitluses osalemine on kohustuslik?

Nii nagu kõikide uuringute puhul, on ka siinses uuringus osalemine vabatahtlik. Kui kool otsustab osaleda, on siiski iga õpilase ja õpetaja enda vaba valik, kas ta vastab küsimustele või mitte.  Kooli otsus osaleda ei tee seda koolipere liikmetele kohustuslikuks.

Miks on oluline osaleda?

Mida rohkem õpilasi ja õpetajaid uuringus osaleb, seda parema ja põhjalikuma ülevaate saame digivahendite kasutamisest ja digioskuste õpetamisest Eesti koolides, mille põhjal on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid ja soovitusi edasisteks muudatusteks õppekorralduse kavandamises ja õppekavade arenduses.

Kui kaua küsimustiku täitmine aega võtab?

Esimesele kooliastmele on ankeeti oluliselt lihtsustatud võrreldes teiste kooliastmetega jälgides seejuures, et küsimused oleksid võrreldavad teiste kooliastmetega. Ankeedi täitmise aeg sõltub lapse lugemiskiirusest. Võimalusel võiksid esimese kooliastme lapsed täita ankeeti mõnes tunnis, kus õpetaja saab vajadusel abiks olla. Küsimustiku täitmine ei tohiks võtta kauem kui 20 minutit.

II – IV kooliastme küsimustiku täitmine võtab aega kuni 15 minutit.

Õpetajate küsimustiku täitmine võtab aega kuni  20 minutit.

Kuidas jõuab küsimustik õpilaste ja õpetajateni?

Iga küsitluses osaleva õppeasutuse poolt on määratud kontaktisik, kelle kaudu liigub vajalik info küsitluses osalemise kohta Poliitikauuringute Keskust Praxis valimisse sattunud koolideni. Küsitlus toimub üldjuhul veebipõhiselt. Iga kool saab endale personaalse küsitluse lingi nii õpilastele kui õpetajatele, mida kontaktisik saab oma koolis sobivate kanalite kaudu jagada (nt listid, kooli koduleht, stuudium, e-kool). Oluline on, et te oma kooli linki teistele koolidele ei edastaks, sest vastasel juhul võib selle teie kooli nime all täita teise kooli õpetaja või õpilane.

Koolis info levitamiseks võite välja printida küsitluse plakati, veebikeskondades info jagamiseks oleme loonud ka küsitluse bänneri. Siit leiate plakati ja bänneri ka vene keeles.

Ankeeti on võimalik täita eesti või vene keeles.

I ja II kooliastmes võib võimalusel mõni õpetaja juhendada ja toetada õpilasi küsimustele vastamisel. Oleme selliseks juhuks teinud lühikese juhendi I kooliastme õpetajatele ja II kooliastme õpetajatele.

Juhul, kui õppeasutuses leiatakse, et nende esimese kooliastme õpilased saaksid paremini hakkama  küsimustiku täimisega paberil või ei ole veebis täitmine vajalike vahendite puudumise tõttu võimalik, andke sellest palun teada siin.

Millist kasu küsimustiku täitnud õpetajad ja õpilased sellest saavad?

Lisaks võimalusele anda küsimustele vastates oma panus digioskuste arendamisele Eestis, on võimalus osaleda mitmete auhindade loosimises.

Kõikide küsitluses osalenud õpilaste seas loositakse välja kaks Huawei T2 10.0 Pro tahvelarvutit koos kaantega ja õpetajate seas kaks Dell Latitude E5470 sülearvutit (Auhinnad paneb välja IT Akadeemia programm IT erialade vastu huvi äratamiseks).

Loosimises osalemiseks tuleb küsitluse lõpus jätta oma kontakt (e-posti aadress või lastel selle puudumisel enda ees- ja perekonnanimi ning kool). Tagame, et e-posti aadressi/nime ja antud vastuseid ei viida omavahel kokku, samuti ei edasta me e-posti aadressi kolmandatele isikutele ega kasuta seda mingiks muuks otstarbeks, kui loosiauhinna võidu korral kontakteerumiseks.

Kõige aktiivsemalt küsitluses osalenud koolide vahel loositakse välja ka kaks klassikomplekti (12tk) Huawei T2 10.0 Pro tahvelarvutit koos kaantega.

Mis saab küsitluses kogutud andmetega pärast edasi?

Kõik küsitluses kogutud andmed on anonüümsed ja neid kasutatakse uuringus üldistatud kujul. Peale kogutud andmete kogumist ja analüüsimist koostatakse uuringuaruanne, mis valmib 2017.aasta aprillis.