Eesti elukestva õppe strateegia 2020 (EÕS) on riigi keskne haridusstrateegia, mis koondab Eesti haridusmaastiku tähtsamaid prioriteete perioodil 2014-2020. See hõlmab haridusküsimusi alates alusharidusest ja põhiharidusest kuni erialase hariduse ning täiskasvanute oskuste ja täiendõppeni. Strateegia üldeesmärk on kõigile Eesti inimestele nende vajadustele ja võimetele vastavate õppimisvõimaluste loomine kogu elukaare jooksul, et tagada neile isiksusena väärika eneseteostuse võimalused ühiskonnas, töö- ja pereelus. Lisaks on sõnastatud ka viis strateegilist eemärki:

Elukestva õppe strateegia 2020 eesmärgid (allikas: HTM)

Strateegia elluviimiseks on loodud üheksa programmi, mille kaudu toimub vajalike meetmete ja tegevuste planeerimine, eelarvestamine, elluviimine ja aruandlus. Lisaks nimetatud programmidele toimub  strateegia eesmärkide saavutamine ka Euroopa Liidu  Ühtekuuluvuspoliitika (ÜKP) fondide rakenduskava 2014-2020 kaudu, milles Haridus- ja Teadusministeerium vastutab  prioriteetse suuna 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ elluviimise eest, mida toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) ja Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERDF).

Elukestva õppe strateegia ning ÜKP fondide rakenduskava prioriteetse suuna eesmärkide saavutamise ning meetmete ja tegevuste elluviimise hindamiseks tellis Haridus- ja Teadusministeerium sõltumatu hindamise, kus analüüsitakse, kuivõrd rakendatakse kokkulepitud eesmärkide saavutamiseks sobivaid meetmeid, kui edukad on oldud seni meetmete elluviimisel ning mida muuta või kohandada nii praegustes tegevustes kui ka vaatega tulevikku.Vahehindamisel on kaks peamist eesmärki:

  1. Anda sõltumatu eksperthinnang, mil määral aitavad EÕSi programmid ja meetmed ning struktuurfondidest kaasrahastatavad tegevused saavutada strateegias ja rakenduskavas püstitatud eesmärke ja mida tuleks teha täiendavalt.
  2. Koostada selged ja teostatavad ettepanekud ja poliitikasoovitused haridussüsteemi arengu suunamiseks ka peale strateegia ja ÜKP fondide rakenduskava raamperioodi lõppu pakkudes sisendit järgmise tsükli strateegiale.

Vahehindamist teostavad ühiselt mõttekoda Praxis ja Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR ja selle tulemused avalikustatakse 2019. aasta suvel. Hindamistulemusi kasutatakse haridusvaldkonna arengute suunamisel tulevikus, need on sisendiks nii programmide täiendamisele kui ka uuele strateegiale.