Poliitikauuringute Keskus Praxis hindab Eesti Nooremarstide Ühenduse (ENÜ) tellimusel perioodil 2016-2018 arstide diplomijärgset õpet Baltikumis. Töö on osa ENÜ koordineeritavast ja Läti, Leedu, Soome ja Norra Nooremarstide ühenduste ja Karolinska Ülikooliga  teostamisel olevast projektist, mille fookuses on residentuuriõppe arendamine regioonis. Projekti rahastab 50% ulatuses Nordplus Horizontal, ülejäänud 50% katmine toimub teiste projektipartnerite ja ENÜ omavahendite toel. Eesti residentuuri hindamiseks ja aruteluseminaride läbiviimiseks  on ENÜ-le eraldanud sihtotstarbelisi vahendeid Sotsiaalministeerium, Tartu Ülikooli Kliinikum ning Ida-Tallinna Keskhaigla.

Hindamisuuringu aluseks on WFME Postgraduate Medical Education Global Standards for Quality Improvement. The 2015 Revision. Hindamine viiakse läbi kõikides standardis toodud valdkondades kõikide kriteeriumide lõikes.

Hinnangu kujundamisel kasutatakse järgmisi allikaid:

  • dokumendianalüüs (sh kehtivad õigusaktid, muud regulatsioonid, eeskirjad, ametlikud pöördumised, sõnavõtud meedias);
  • residentide, residentuuri lõpetanute ja residentuuri juhendajate küsitlus;
  • fookusgrupid, arutelusemainarid ja intervjuud.

Praxise töö jaguneb kolmeks etapiks:

  • metoodika väljatöötamine ja pilootimine Eestis (2016–2017);
  • uuringu läbiviimine Lätis ja Leedus ja Eestis (2018);
  • koondraporti koostamine ja süntees riigikesksete aruteluseminaride järeldustega (2018).