Ettevõtetele pakutavate avalike teenuste tõhususe uuring

Justiitsministeeriumi haldusalas pakutakse ettevõtetele mitmeid kriitilise tähtsusega teenuseid, mis on ettevõtluse alustamiseks ja toimimiseks hädavajalikud. Nendesse teenustesse on oluliselt investeeritud – näiteks loodud ettevõtluse portaal, lihtsustatud ja kiirendatud mitmete teenuste kättesaadavust. Pärast mahukat arendusperioodi on loomulik võtta „aeg maha“, hinnata tehtud tööd tervikpildil ja seada uued eesmärgid teenuste edasisel arendamisel.

Uuringu eesmärgiks on koguda teavet ettevõtetele pakutavate avalike teenuste kohta – kaardistada teenused ning kogutud teabe baasilt hinnata avalike teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust. Uuringus käsitletakse järgmisi Justiitsministeeriumi haldusalas osutatavaid avalike teenuste valdkondi:

  1. teenused ettevõtluse alustamisega seonduvalt;
  2. teenused ettevõtte tegevuse ümberstruktureerimisega seonduvalt;
  3. Äriregistri ja Majandustegevuse registri toimingud;
  4. kinnistusraamatu toimingud;
  5. notariga seotud toimingud;
  6. maksekäsuga seotud toimingud;
  7. täitemenetlusega seotud toimingud;
  8. maksejõuetusmenetlusega seotud toimingud;
  9. kohtuga suhtlemine.

Uuring koosneb kolmest etapist: analüüsitavate teenuste kaardistamine ja nende sobiv grupeerimine, fookusgrupid teenuste kasutajatega ja seejärel ankeetküsitlus ettevõtete seas.

Uuring viiakse läbi koostöös PricewaterhouseCoopers’ga.

 

Tulemused

Publikatsioonid:

Teostajad:
Helena Rozeik, Egert Valmra (PWC), Liina Malk, Anne Jürgenson
Kestus:
2009 - 2010
Finantseerijad:
Märksõnad:
avalikud teenused, tõhususe hindamine